ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလိုဝ်ႈပီမႂ်ႇ 7 ဝၼ်း တၢႆယဝ်ႉ 41 ၵေႃႉ

12/29/2560 09:30:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လွင်ႈသေႃႇသူၼ်းၶပ်းလူတ်ႉႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ် မီးပၵ်းပိူင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၵဝ်ႇတေသဵင်ႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးပတ်းပိုၼ်...

သိုၵ်းလွႆ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇ မိူင်းယဵၼ်ၼမ်ႉတူႈ ၵွႆ3 လင် ၊ တႅၼ်းသၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း 3 သႅၼ် ပျႃး

12/28/2560 08:44:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 28/12/2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 26 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉ တူႈၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း သွင်ၽူဝ်ေမးလူိတ်ႇမႆႈၵိၼ်းၸႂ်ႄတႉ

12/25/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

ပူၼ်ႉမႃးမူိဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈသၢမ်လူိၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မူိင်း ၸုိဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသု ဢႃႇယု 32 ပီ ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ (...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵၢင်တူင်ႈ ဝၢၼ်ႈယိူင်းလၢႆးၶႃႈ ။ လုသုမ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ်

12/24/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/12/2017 ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ပဵၼ်လ...

သိုၵ်းလွႆတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယဵၼ် ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

12/23/2560 10:20:00 ก่อนเที่ยง

ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ   ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁေႃၼႃး ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်...

တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၾၼ်းၶေႃး တႆးဢိူင်ႇလဵဝ်ၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ

12/21/2560 08:48:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 21/12/2017 ၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   -  ဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယ...

ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း - ၵဵင်းမႆႇ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃတေႃႇVisa

12/19/2560 06:37:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 20/12/2017 ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇတ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးဢိူၺ်းၵေႃႉလီ ဢဝ်တၢႆၶိုၼ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

12/18/2560 06:55:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 18/12/2017 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄးသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈ ၸ...

ယိင်းသၢဝ်တႆးမိူင်းၼၢႆး ပတ်ႉလၢႆးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ- လႆႈထိ ႑ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း

12/16/2560 07:21:00 ก่อนเที่ยง

ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆး ပတ်ႉလၢႆးၶႅၼ်ႉလၢႆးမိုဝ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇၵႃႈလၢႆးၶႅၼ်ႉလၢႆးလႅဝ်းၵူႈသႅၼ်း...

ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSA 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းတီႈ သီႇပေႃႉ

12/13/2560 07:14:00 หลังเที่ยง

ဝၼ်းထိ 11  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ( မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ) ၵူၼ်းသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး  RCSS/SSA  ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမႃလၢၵ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ၺႃးတိၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း

12/13/2560 01:57:00 ก่อนเที่ยง

ၶၢဝ်ႇ mananger - online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ၼႆႉဝႃႈ တီႈၸေႈ တွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆးပွတ်းႁွ...

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၸမ်းလူတ်ႉမႂ်ႇလူမ်ႉတၢႆ

12/13/2560 01:29:00 ก่อนเที่ยง

ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ယိမ်လူတ်ႉတႆးၵေႃႉၸၢမ်းၶီႇ ၶႂ်ႈႁူႉတၢင်းဝႆးၶွင်လူတ်ႉ ၺႃးတၢင်ၵူင်ႉတီႈလပ်းသိင်ႇလႄႈလူတ်ႉလူမ်ႉသေ ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးသဝ်လၵ်းလၢႆးၶၢ...

သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမႄႈဢၢႆး ၊ တၢႆ 4 ၵေႃႉ တိလႆႈယႃႈမ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ

12/07/2560 09:06:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 8/12/2017 ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉတႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်...

သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယဵၼ် ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ၽေး

12/06/2560 08:14:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 7/12/2017 ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ  တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဝႆႈၽြႃးၼွင်ၽႃ မႃးၽႃႇၺႃးလူတ်ႉတၢင်ႇမႆႉၸွမ်းတၢင်း လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းပၢႆ

12/04/2560 10:38:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  5/12/2017 ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ဝႃး လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸေႈ ဝဵင်းမိူင်...

ၼၢင်းယိင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၺွပ်းတီႈမိူင်းထႆး

12/02/2560 08:07:00 หลังเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 3/12/2017 ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉဢူၼ်း ငိုၼ်းပၼ်ပိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈလူတ်ႉၵႃးလူႉၵွႆ

12/02/2560 08:00:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3/12/2017 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸ​ိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ မိူင်းၵိုင် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၽိတ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃတင်းၼမ်

11/29/2560 07:39:00 หลังเที่ยง

ဝၼ်းထိ 29   လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸေ...

ၾူၼ်တူၵ်းၶၢဝ်းၵတ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး တူၼ်ႈၶဝ်ႈလုလႅဝ်တင်းၼမ်

11/25/2560 07:59:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး  25/11/2017 ယၢမ်းလဵဝ်  ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ယဵပ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၶၢဝ်းၵတ်းသေတႃႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး ၾူၼ...

ၸတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း/ တမ်းၶၢႆပပ်ႉလိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ထမ်ႇမသႃႇမိ

11/24/2560 08:53:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 24/11/2017 ဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီၶရိတ်ႉ 2017 ၼီႈ ပီတႆး 2112 ၼီႈ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တူ...

လူတ်ႉတူႈတၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 10 ပၢႆလူႉတၢႆမူတ်း

11/24/2560 08:39:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 24/11/2017 လူတ်ႉၵႃးမၢၼ်ႇလူင်ႇ (လူတ်ႉတူႈ) တၢင်ႇၵူၼ်းႁႅင်း ၵၢ ၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၵိုင်ႇၵ...

ၵူၼ်းယွင်ႇဢဝ်ၾႆးတုတ်ႇႁိူၼ်း တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ၊ လၢမ်းမႆႈထိုင်ႁိူၼ်း 3 လင်

11/16/2560 09:28:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 17/11/2017 ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇၸတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီႊမႂ်ႇတႆး 2112 ၼီႊ

11/15/2560 09:43:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး /ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း 16/11/2017   ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီႊ 2017 ၼီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်လၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႉတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း လုသုမ်းတင်းဝတ်ႉလႄႈတင်းလူတ်ႉၵႃး

11/15/2560 08:58:00 ก่อนเที่ยง

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆး 15/11/2017 ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2017 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း ႁ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.