ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း

1/30/2560 10:41:00 ก่อนเที่ยง

31, January, 2017 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိ တ်ႉ မၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွ...

ၵျွင်းသႃႇသၼဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇၵိင်း ႁူဝ်ႉဝၢင်း သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ယွင်ၼမ်ႉမႂ်ႇ တႃးသီၵွင်းမူး

1/30/2560 07:22:00 ก่อนเที่ยง

28, January, 2017 ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်းမႃး ဝၼ်းထီႉ 1/2/2017 ၼႆႉ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃႇယူႉ 73 ပီ လႆႈလူႉတၢႆ

1/30/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

30, January, 2017 ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 5 ၸၼ်ႉ တၼ်းမႆႈၵႂႃႇၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ်တၼ်း ၶႄလႆႈတၼ်းၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး 30 ၵေႃႉထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ

1/27/2560 09:33:00 หลังเที่ยง

28, January, 2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 30 ၵေႃႉပၢႆၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႈၸၼပူႈရီး ဢၼ်မီးဝႆႉပွတ်းၸဵင...

တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ

1/27/2560 07:38:00 ก่อนเที่ยง

27, January, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 25/01/2017 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇထႆးလႄႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းသဝ်းၶႅတ်ႇလီႇယမ်ၼႂ်းဝဵ...

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၵႂႃႉၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

1/26/2560 07:45:00 ก่อนเที่ยง

January, 26, 2017 ၸဝ်ႈ ၶူးဝႃး ပရႃႊမူတ်ႉပရႃႇသႃႊၼုၵုၼ်း พระครูปราโมทย์ประชานุกูล ( พระประชานาถมุนี )   ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉတွ ၼ်းၸၼ်ႇ ဝဵ...

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ မေႃသွၼ်ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်းတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

1/26/2560 06:17:00 ก่อนเที่ยง

January, 26, 2017 မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆꧦဝဵင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆးလႅင်ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၽွမ်ႉၵ ၼ ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ...

ဢမေႇရိၵႃးတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ5လၢၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းၶၢင်လႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

1/25/2560 07:53:00 หลังเที่ยง

January, 26, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 25.01.2017 ၼၼ်ႉလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇလွင်ႈ...

သင်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၸိုင်ၸုမ်း UNFC တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

1/24/2560 08:10:00 หลังเที่ยง

January, 25, 2016 ၸုမ်း United Nationalities Federal Council ( UNFC) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ သင်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶတ်းႁႃလွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း  ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

1/23/2560 08:48:00 ก่อนเที่ยง

January, 23, 2016 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/01/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

1/22/2560 09:10:00 ก่อนเที่ยง

January, 23, 2016 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်ႈၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသူႈ

1/21/2560 06:25:00 ก่อนเที่ยง

January, 21, 2017 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူ...

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

1/21/2560 06:17:00 ก่อนเที่ยง

January, 21, 2017 ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

1/20/2560 07:50:00 ก่อนเที่ยง

January, 20, 2017 တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶၢမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ဢိူင်ႇပ...

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ

1/19/2560 08:58:00 หลังเที่ยง

January, 20, 2017 ၽွင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ( Japan) ပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႃႇငိုၼ်...

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

1/19/2560 08:42:00 ก่อนเที่ยง

January, 19, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိႉ18 လိူၼ် January ၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(ၸၼ်ႉၵၢင်)ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမွင်ႇဢွ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆလုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် လႄႈၶူးသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်

1/19/2560 08:11:00 ก่อนเที่ยง

January, 19, 2017 ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တၢႆၶွင် ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ဢႃႇယူႉ 34 ပီ ၽူႈၶဝ်ၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ...

ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆလုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈၶူးသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်

1/19/2560 07:48:00 ก่อนเที่ยง

January,19,2017 ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တၢႆၶွင် ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ဢႃႇယူႉ 34 ပီ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း...

KIA  ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်

1/18/2560 07:28:00 ก่อนเที่ยง

January, 17, 2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/01/2017 ၵူဝ်ႇတူဝ်း (မွင်ႇတူဝ်း) ဢႃႇယု 43 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈသၼ်ၶႃ (ဆန်ခါကျေးရွာ) ဢိူင်ႇလူင်းၶိၼ်း (လုံးခင်းကျ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈယဵပ်ႇၺႃႇမၢၵ်ႇသေတိၼ်ၽၢႆႇၶႂႃလႆႈပုတ်းၵႂႃႇ

1/17/2560 08:35:00 ก่อนเที่ยง

January, 17, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ16/01/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈယူႇၼၼ်ႉၵို...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ် ဝႃႈတေႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU ပၼ်ၼႆသေထုၵ်ႇၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်းလၢႆ

1/16/2560 10:24:00 หลังเที่ยง

January, 17,2017 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းမိူဝ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် MOU တီႈတႃႈၵုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (ၼၢႆးၼႃႈ)ယွၵ်ႇလႅၼ်လႆႈ...

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ်  ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

1/15/2560 08:12:00 ก่อนเที่ยง

January, 15, 2017 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  15/1/2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း  1 ပီတဵမ် လ...

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ 1 လင် လႄႈ ၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

1/14/2560 10:06:00 หลังเที่ยง

January, 15, 2017 တီႈ မူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၸၢႆးၵျႃႉ ၸူဝ်း ဢႃႇယု 33 ပီ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ...

ယိင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈငၢမ်း ၼၢင်းထေးထေးဢူး ဢႃႇယူႉ 22 ပီၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

1/13/2560 06:37:00 ก่อนเที่ยง

January, 13, 2017 ယိင်းသၢဝ် ၼၢင်းထေးထေးဢူး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ  ၽၢႆႇပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇထ ိူ မ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး

1/12/2560 08:40:00 หลังเที่ยง

January, 13, 2017 ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ ် လၢႆဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းလွႆတင်းၼမ်

1/08/2560 08:56:00 หลังเที่ยง

January, 9, 2017 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇၼိမ်

1/05/2560 08:12:00 หลังเที่ยง

January, 6, 2017 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမေးပုမ်လူင်ႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉတၢႆထင်တီႈ

1/04/2560 09:39:00 หลังเที่ยง

January, 5, 2017 ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇ ၼၢင်း မေးဢၼ်ပုမ်ႇလူင် လႆႈႁူၵ်းလိူၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်းၵႂႃ...

ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ

1/04/2560 07:16:00 ก่อนเที่ยง

January, 4, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2017 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁူဝ်သိုၵ...

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး

1/02/2560 09:41:00 ก่อนเที่ยง

January, 3, 2017 ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိ...

ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

1/02/2560 01:49:00 ก่อนเที่ยง

January, 2, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 31 ၼႆႉ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) လႆႈႁ...

ဢွၼ်ပီႊမႂ်ႇထႆးၼႆႉယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ113 ၵေႃႉယဝ်ႉ

1/01/2560 08:11:00 ก่อนเที่ยง

January, 1, 2017 ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းထႆႈၶဝ်ပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2560 လႄႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 30 ၼႆႉဢမ်ႇထ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.