ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

January, 21, 2017

ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈတီႈၼိုင်ႈ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်း လၢႆလၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 :30 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆ ၽၢႆႇၼိူဝ်ဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းယိင်းလၢႆလၢႆ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းသူၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိုမ်သေ ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉလႆႈတၢႆထင်တီႈ ယဝ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း 2 ၵေႃႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈၶႃ လႄႈ တီးၶႅၼ် တီႈၼႃႈ လႆႈဢဝ်တူဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈ ႁူင်းယႃ သီႇပေႃႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။

မၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸုမ်းလႂ်ၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၽင်ဝႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီ 2016 ၼႂ်းလိူၼ် တီႇၸိင်ႇပႃႇ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢူမ်မူႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆ ဝၢၼ်ႈၶႃး ၸၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ တဢၢင်း TNLA ၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူဝ်ႁေ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉပေႃးလႆႈပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်း ၽြႃးမေႃႇၵျဵဝ်ႇ သီႇပေႃႉ သေတိုၵ်ႉႁႃ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၸၼ်ႇၼဝႃႇရီႇပီ 2017 ၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။
                                
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 /1/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉပဵၼ်လုင်းၸေႃႇၺုၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ 50  ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇမၢတ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၽႃႇတႅပ်းပႅတ်ႈၼိုင်ႈၶၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/1/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပေႃႇတုၼ်း -  မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢတ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉႁေႃႈၵႃးၸွမ်းသူင်ႇလႆႈတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.