ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ 1 လင် လႄႈ ၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

January, 15, 2017

တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်း ဢႃႇယု 33 ပီ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ 1 လင် လႄႈ ၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ  ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယွင်ႇယွၼ်ႉသင်တေႉဢမ်ႇႁူႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ တၢႆ 1 ၵေႃႉသေပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈလူင်းၸႅတ်ႈထတ်းႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းယွင်ႇၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်း ဢႃႇယု 33 ပီ ယူႇယူႇၵေႃႈဢွၵ်ႇလူမ်း သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း ပႃႈၼၢင်းလေႃႉတီး ဢၼ်ႁိူၼ်းယူႇတေႃႇၼႃႈၵၼ်ၸမ်ၵၼ် ၽွင်း ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်း တိုၵ်ႉဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ပႃႈၼၢင်းလေႃႉတီး ၸၢႆးၵျီးတူဝ်ႇ ဢႃႇယူႉ 7 ၶူပ်ႇ သမ်ႉၵႂႃႇႁၢမ်ႈ လႄႈ ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်းဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၺွပ်းဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆႈၵျီးတူဝ်ႇ ၵႂႃႇတီႈႁိမ်းလႅၼ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈတၢႆ


ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႁူႉယဝ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လမ်းၸွမ်းတၢင်းလင်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ၽိူဝ်ႇထိုင်ယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵျီးတူဝ်ႇ ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶေႃး ႁၼ်ႁွႆး ၽႃႉၽၼ်းယူႇ သီႇႁႃႈႁွႆးဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈသွၵ်ႈႁႃလမ်းၺွပ်း ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈၽႄႁႅင်းၵူၼ်း ပႂ်ႉၸွမ်းၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းတေၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ
ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း တၢမ်းၶမ်ႈ 5.45 မိၼိတ်ႉ ၸၢႆးၵျႃ့ၸူဝ်း ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးသေ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်ဢဝ်သူင်ႇထိုင် ႁူင်းပႃႈလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸၢႆးၵျႃႉၸူဝ်း ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈတၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇဢႃႈမုပၼ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးဝႆႉပုၵ်ႈမၢႆ ()12/2017 လႄႈတၢင်းၽိတ်းၶႃႈတၢႆၵူၼ်းပုၵ်ႈမၢႆ 436 / 302 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်သေလႆႈၸွႆႈလိူဝ်ငိုၼ်းတွင်းပၼ် ပႃႈၼၢင်း လေႃႉတီး 4 သႅၼ်ပျႃး ယွၼ်ႉႁိူၼ်းထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ဢမ်ႇလိူဝ်သင်လႄႈပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.