ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃး

January, 3, 2017


ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး၊


မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2/1/2017 ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ် ဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးလႄႈ ၸတ်းႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင်တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တႆး ဢၼ်ယူႇၼႃႈသိုၵ်း လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လႄႈ ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း၊ပၢင်ပွႆးၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆးမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 4:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း လူႇတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉသေပိတ်ႉပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ၊


ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးၽူင်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေၸတ်းၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လူၺ်ႈမီးယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ 7 ၶေႃႈ 
1. ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 လိူၼ်
2. ႁႂ်ႈလႆႈမီးငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလိူဝ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
3.ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
4. ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆထႅမ်ၵၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
5. ႁႂ်ႈမီးယေးငိုၼ်းၵၢင် ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ယေးငိုၼ်းလႆႈၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ
6. တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်တႆး တေမီးတီႈမုင်ႈမွင်း ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ
7. ၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇဝႆႉႁဵတ်းၶၢဝ်းၼႃႈ ယႃႇဝႆႉသၢင်ႈၶၢဝ်းၵႆ ပူၵ်းတိုၼ်ႇ သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈႁဵတ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸင်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၸွမ်းလူၺ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူႈဝၼ်းထီႉ 2 ၶွင်လိူၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် မႃးၵေႃႉဢိတ်း ၵေႃႉဢွတ်း မႃးႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်တီႈဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇသေ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 7 ၶွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၸိူဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တၢင်ႇသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်မိူဝ်းသူင်ႇၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸိူဝ်းမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးၽူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈယူႇၼႂ်း ၸုမ်းသေမိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းၼႆမၼ်းမီးမၢၼ်ႇမႃႇၼႃႉ ၸုမ်းၵဝ်ၸုမ်းမႂ်း ၸွင်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆသေ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈလုၵ်ႉတီႈၵိင်ႇၽေမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးသေ ဢွၵ်ႇမႃးတင်ႈၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ် ၼင်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈမီးသုၼ်ၵၢင်ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈမႃးပိုင်ႈဢိင်လႆႈ ပေႃးဝႃႈၸုမ်းတေႃႇၸုမ်း ႁိူၼ်းတေႃႇႁိူၼ်းၼႆႉ  ပေႃးတေႁႂ်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈလႄႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ ၸွင်ႇဝႃႈ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၼႆၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်မၼ်းၵေႃႈ

1.ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဢၼ်မႃးမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းမႆႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဢိုတ်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၽုၺ်ႇပၼ်ၵူႈၵူႈပီ 
2.ႁႂ်ႈလႆႈမီးငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလိူဝ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈမီးယေးငိုၼ်းၵၢင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၵူႈတီႈတီႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၸွႆႈလိူဝ် 
3.ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းယူႇၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈမီးႁႅင်းၸႂ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈ
4.ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
5.ႁႂ်ႈမီးယေးငိုၼ်းၵၢင် ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ယေးငိုၼ်းလႆႈၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ
6.တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်တႆး တေမီးတီႈမုင်ႈမွင်း ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ
7.ၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇဝႆႉႁဵတ်းၶၢဝ်းၼႃႈ ယႃႇဝႆႉသၢင်ႈၶၢဝ်းၵႆ ပူၵ်းတိုၼ်ႇ သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈႁဵတ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸင်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉသေဢၼ်ၶႂ်ႈယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇတဵၵ်းတဵင်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း တေယိုၼ်းယၢဝ်းယူႇၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ လႄႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းတွၼ်း လႄႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈၸွင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈၸွႆႈ သုၼ်ပၼ်သီးၵၢင် ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉ မၢႆယေးငိုၼ်း (ပၼ်းသီး)  006-1-94329-3 ယေးငိုၼ်း ၵသီၵွၼ်း (KASIKORNBANK) ၼင်ႇၼႆ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ ၸၢႆးၽူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။


ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.