ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ပီႊမႂ်ႇထႆးၼႆႉယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ113 ၵေႃႉယဝ်ႉ

January, 1, 2017


ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းထႆႈၶဝ်ပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2560 လႄႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 30 ၼႆႉဢမ်ႇထၢင်ႇသေလႄႈလႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၵႃးလႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ113 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Bangkok Post လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ၊


ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇ113 ၵေႃႉၼႆႉလႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 လႄႈ 30 လိူၼ် December ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်းဝၼ်းၵူၺ်းသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူၺ်ႈၽေးလူတ်ႉၵႃး 1,000 ၵေႃႉပၢႆဝႃႈၼႆ၊
ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉတႄႇဢဝ်လိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 29 တေႃႇထိုင်လိူၼ် January ဝၼ်းထီႉ 4 ၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇၼႆလႄႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း7ဝၼ်းၼႆႉၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼမ်လိူဝ်သေၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 30 ၼႆႉၵူၼ်းလႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူၼ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 71 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ၼမ်လိူဝ်ပီႊၵၢႆ 6 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈပီႊၵၢႆပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႇၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼႆႉမီးယူႇ 1,029 ၵမ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ 104 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလူတ်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်မီးယူႇ1,080 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူတ်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼႆႉသေၵမ်ႉၼမ်လႆႈပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢူႉတွၼ်းထႃႈၼီး၊ၸႄႈတွၼ်ႈဢယုတ်ႉထယႃးလႄႈၸႄႈတွၼ်ႈရွႆႉဢဵတ်ႇဢၼ်မီးပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ၊ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးလႄႈၸင်ႇလႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်သေယဝ်ႉ ၼႂ်းဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ဢၼုၽူင်ႈ ၽဝ်ႇၸိၼ်တႃႊမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႁႂ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းလီလီၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးလႄႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉဝႆးသေ ဢၼ်ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတေပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇၸွမ်းလီလီၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.