ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ်  ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး

January, 15, 2017


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  15/1/2017 ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း  1 ပီတဵမ် လႄႈ လႆႈႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇၵၢပ်ႈသွမ်းၼႂ်သွမ်းဝၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈသေ တမ်းဝၢင်း ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်မီးၼင်ႇၼႆ-ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:00 တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၵၢပ်ႈသွမ်းၼႂ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 ၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:30 ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၸုမ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 ၽွမ်ႉၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉဢဝ်ၵုသူဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ ၼပ်ႉယမ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းပႃးထီႉ 9 လႄႈပႃးထီႉ 10

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:10  ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ  ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 ၵႅမ်ၽူႈမၢႆၸၢႆးထတ်း - ထုင်ႉပၢင် သပ်းလႅင်းၼေသၢႆမၢႆငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်း

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:50 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

-ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:30 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသပ်းလႅင်းၼေလွင်ႈဢၼ်လႆႈတူင်ႉၼိုင်မႃးလႄႈလွင်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ၊

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး  ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး  လၢတ်ႈၼေတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်တႃႇတေတူင်ႉၼိုင်ၵွႃႇၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉဝႃႈ ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်မႃးၶၢဝ်းဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉသေဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး တေပိုတ်ႇၽုၺ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈသေတေၶတ်းၸႂ်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆးပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေလႆႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင်ပႃး ၶေႃႈယိူင်းၶွင်မူႇၸုမ်းလႄႈလွင်ႈတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်တူင်ၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၵႂႃႇဝႃႈၼႆ၊


ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 1 ပီတဵမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းၸုမ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတၢင်းၼမ် 70 ပၢႆသေလႄႈမီးပီႈၼွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမိူင်းၵွၵ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈပႃးပီၼွင်ႉၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆလႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵိင်ႇၽေပႃႇထုမ်းထႃးၼီးၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵွၢမ်းတူင်ႉတၵ်ႉႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်းၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼႆယူႇ


ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:00 ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး  ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်ႈႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး  ၶိုၼ်ႈမႃးပိၵ်ႉသိမ်းပၢင်ၵုမ်သေပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.