ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈငၢမ်း ၼၢင်းထေးထေးဢူး ဢႃႇယူႉ 22 ပီၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

January, 13, 2017

ယိင်းသၢဝ် ၼၢင်းထေးထေးဢူး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ  ၽၢႆႇပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တၢႆၶွင် ၼၢင်းထေးထေးဢူး ၵွပ်ႈၼၼ် ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႃလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ပၼ်လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၶွင်ၼၢင်းထေးထေးဢူး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း ၽဵင်ႇပဵင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4/1/2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈသမုတ်ႉပႃၵၢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ  ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ယိင်းသၢဝ်ယူႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းတီႈသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ၼႆသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၵူၺ်း လႅပ်ႈတေတၢႆမႃးလႆႈသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်းလႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းထေးထေးဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၼၢင်းထေးထေးဢူးတေၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ တၢင်းတိုၵ်ႉႁႃလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းလႄႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ မီးလွင်ႈသင်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 ၼၼ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၼွင်ႉဢမ်ႇလႆႈ ဝၼ်းထီႉ 1 ၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ပႂ်ႉႁႂ်ႈၼွင်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇမႃး ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 4/1/2017 ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၼွင်ႉ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ ။


ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽွင်းတေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ဢသုၽ မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈပဵၼ်ၼွင်ႉမၼ်းလႆႈႁၼ် ၼႃႈတႃမၼ်းၼၢင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတေ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈႁၼ်ၼႃႈ တီႈတႄႉမၼ်း မိူဝ်ႈတေၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ မၼ်းလႆႈႁၼ် ဝႃႈၼႆ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/1/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လႄႈၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈလူင်းၸွႆႈလိူဝ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းထမ်းၵႂႃႇ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆယဝ်ႉ၊ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သေတေမွပ်ႈပၼ်ႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းလၵ်းထၢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈထတ်းသၢင်ႈပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ29/1/2017တေၶိုၼ်ႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ၼၢင်းထေးထေးဢူးၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ဢႃႇယူႉ 22 ပီ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ပႆၵျၢၼ်(ပိင်ကျုံကျေးရွာ)ဝဵင်း လႅင်းပွႆႉ(လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သေ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တီႈသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/1/2017 ၼၼ်ႉလႆႈပူၼ်ႉၶၢမ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းထေးထေးဢူး ၵႂႃႇယဝ်ႉ
ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.