ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး 30 ၵေႃႉထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တီႉၺွပ်းလႆႈ

28, January, 2017
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ 30 ၵေႃႉပၢႆၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႈၸၼပူႈရီး ဢၼ်မီးဝႆႉပွတ်းၸဵင်ႇတူၵ်းဝၼ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ26/01/2017ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေတင်ႈလၢၼ်ႇဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႉၵဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႈၸၼပူႈရီးၼၼ်ႉသေလႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး(ႁၢႆးလတ်ႉ)သွင်လမ်းဢၼ်ႁေႃႈလမ်းလင်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈလႆႈႁေႉလူတ်ႉၵႃး2လမ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵိုတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇတေၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၶဝ်ႈၸႅတ်ႈတူၺ်းၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႃႇ30ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းထႆး2ၵေႃႉဢၼ်ႁွင်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေမီးဝတ်းဝႂ်တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈမႃးလေႇယဵမ်ႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူၺ်းၼႆသေၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉပူၼ်ႉၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉသေၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႈၸၼပူႈရီးၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵူၼ်းယိင်းလႄႈၵူၼ်းထႆးဢၼ်ႁပ်ႉၸိူဝ်းၶဝ်မႃးၼၼ်ႉ2ၵေႃႉသေယဝ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈမီးဝတ်းဝႂ်သီၶွင်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉလႄႈမီးပႃးဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်တွၼ်ႈတႃႇလေႇယႅမ်ႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်သမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႄႈမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝဵင်းသူၼ်ၽိုင်ႈဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလတ်ႉပူႈရီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေတေၶိုၼ်းတေႃႉမိူဝ်းသူင်ႇပၼ်ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ23/01/2017ၼၼ်ႉၵေႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇမွၵ်ႈ100ၵေႃႉပၢႆပၢႆၼၼ်ႉလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးသေတေၶဝ်းမိူဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ(မတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ)ၼႆသေဢဝ်ဝတ်းဝႂ်ပွမ်ၼေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်သေဢွၵ်ႇမိူဝ်းလႄႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တင်ႈလၢၼ်ဝႆႉၵူႈသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းသေယွၼ်ႉဝႃႈၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉတေၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးယူႇၼႆသေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ်ပွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.