ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

January, 2, 2017


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 31 ၼႆႉ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းသူၺ်ႇႁိၼ်းတႃႇဝဵင်းမိူင်းလႃးၼႆယဝ်ႉ၊ၽၢႆႇၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢူးတဵင်းၸေႃႇလႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူးၶဝ်လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ၽၢႆႇၸုမ်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) တႄႉႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေယဝ်ႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊ၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လွင်းၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းၸုမ်းမိူင်းလႃးဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼႅင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ "ၼင်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉတႄႉဢၼ်တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉမီးဝႆႉယူႇ (3)ၶေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၶေႃႈထီႉ (1) ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉသေယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်း 'ဝ' ၶဝ်သမ်ႉတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႄႈလိတ်ႈၸွမ်း၊ ၶေႃႈထီႉ (2) သမ်ႉဢၼ်ၸုမ်း 'ဝ' လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ်လႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈထိုင်လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊ ၶေႃႈထီႉ (3) ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ပီႊ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ဢၼ်တေမႃးထိုင်တၢင်းၼႃႈၼႆႉၽၢႆႇၸုမ်းမိူင်းလႃးသမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ၊

ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶၢင်-KIA, ပလွင်ႈ-TNLA, ရၶႅင်ႇ-AA, ၵူဝ်းၵၢင်ႉ-MNDAA တၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ (21) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃၼႆသေယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆႉႁႂ်ႈၸုမ်း 'ဝ' ပဵၼ်လွင်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉသေၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ၊


 ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေတွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၸုမ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇမႃးၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ႁင်းၵူၺ်းတႄႉမၼ်းတိုၼ်းတေၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ယၢပ်ႇယူႇ ဝၢႆးလင်ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွတ်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉယဝ်ႉသိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇလႄႈတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈတွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇတေၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေၵႄႈလိတ်ႈယၢပ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ၊

 ၽွင်းယၢမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတၢင်းၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၸုမ်းဢၼ်တေလႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈမီးၸုမ်း 'ဝ' ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းဢၼ်တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်း 'ဝ'တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၼႆႉသေႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႁႂ်ႈပေႃးယဵၼ်ႁၢႆသေႁႂ်ႈပေႃးပူၼ်ႉထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵေႃႈၵိုတ်းဢေႇယဝ်ႉ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉၵေႃႈၵိုတ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆပၢႆၵူၺ်းသေ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉမၼ်းမီးဝႆႉယူႇ 2 ၶေႃႈၵူၺ်း ၶေႃႈထီႉ 1.ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ထႅင်ႈၶေႃႈထီႉ 2.ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ဢမ်ၼၼ်ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉႁႂ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းသေ သင်ႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈသွင်ၶေႃႈၼႆႉတႄႉ တၵ်ႉတေၶဝ်ႈထိုင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းၼႅင်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ၊
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် December ဝၼ်းထီႉ 30 ၼၼ်ႉၵေႃႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢူးတဵင်းၸေႃႇလႄႈၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူးၶဝ်လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းဝၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ2ဢူးသႅဝ်ႈမိၼ်ႇလႅင်ၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၼၼ်ႉသေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း'ဝ'မၢႆ (2) တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.