ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢမေႇရိၵႃးတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ5လၢၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းၶၢင်လႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

January, 26, 2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ25.01.2017ၼၼ်ႉလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵႃးလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းၶၢင်လႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇတႃႇငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ(5)လၢၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းၶၢင်လႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇသေၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထူပ်းၽေးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထူပ်းၽေးမီးၵႂႃႇ1သႅၼ်7မိုၼ်ႇ2ႁဵင်ၵေႃႉလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉWFPလႄႈၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵႃးUSAIDၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတႃႇ(5)လၢၼ်ႉၼႆလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵႃးဢၼ်ပၵ်းသၢဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵူႈပီႊပီႊသေၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်သေဢမ်ႇၵႃးထိုင်လႆႈပၢႆႈၽေးၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃးၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသၢဝ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵူႈပီႊၼႆယဝ်ႉယွၼ်ႉတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈၼႆႉသေၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵႃးUSAIDလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉWFPၶဝ်လႆႈႁွမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေၸွႆႈထႅမ်မႃးၼင်ႇဢၼ်(ၵူႉလႃႉတမၵႃႉ)ၶဝ်လႆႈသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵႃးUSAIDလႄႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉWFPၶဝ်လႆႈသူင်ႇႁႅင်းငိုၼ်းတႃႇမႃးပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းၶၢင်လႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉသေယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵႃးဢၼ်ပၵ်းသၢဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉလႆႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေယိၼ်းၸူမ်းမုၼ်တၢင်ႇယႂ်ႇၼမ်ထိုင်ၽွင်းမိူင်းဢမေႇရိၵႃးၶဝ်တီႈဢၼ်လႆႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
တီႈမႃးၶၢဝ်ႇ RFA

ขับเคลื่อนโดย Blogger.