ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းထဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ဢႃႇယူႉ 73 ပီ လႆႈလူႉတၢႆ

30, January, 2017
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 5 ၸၼ်ႉ တၼ်းမႆႈၵႂႃႇၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ်တၼ်း ၶႄလႆႈတၼ်းၶိုတ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈလၢမ်းတၢင်းမူတ်းလႄႈၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 1 0217 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:20 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  5 ၸၼ်ႉ ႁိမ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႇလဵၵ်း လႆႈႁူႉဝႃႈၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ဢူးၸၢႆးမိၼ်ႉ ဢႃႇယူႉ 73 ပီ လႆႈတႆႈတဵၼ်း ၽြႃးဝႆႉသေ လိုမ်းမွတ်ႇလႄႈ ၾႆးလႆႈမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆးၶဝ် လႆႈႁပ်ႉၸႅတ်ႈသေ ဢဝ်လူတ်ႉၼမ်ႉသိတ်ႇၾႆး 10 လမ်းမႃးမွတ်ႇဢမ်ႇပေႉႁႅင်းၾႆးလႆႈလႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 9:00 ပၢႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႅင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉသိတ်ႇၼမ်ႉ မွတ်ႇၾႆး 6 လမ်းၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈလိူဝ် လႄႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 10:15 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးၸွင်ႇတေယဵၼ်မွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေ ၾႆးလႆႈမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်း ၽူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယူႉမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၵႃႈၶၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းလႄႈလွင်ႈတၢင်းၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ် တေသိုပ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈပိုတ်ႇ ဢႃႈမူႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ပုၵ်ႈမၢႆ (285 / 304_က ) တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.