ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း

31, January, 2017

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29/01/2017 ၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း (อุปรณ์ กีฬา) ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-6/01/2017 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ


ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီ  ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 4 ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း(team) ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းမူတ်း 16 ၸုမ်း(team) မိူၼ်ၼင်ႇ 1, မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး 2, ၶုၼ်ႁၢၼ် 3, ထုင်ႉပူင်း 4, ၵၢတ်ႇလူင်JR 5, 7သႁၢႆ 6, သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ 7, ပၢင်လူင်FC 8, မွၵ်ႇၸၢမ် 9, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးA  10, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးB 11, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးC 12, သၼ်လွႆသုင် 13, သလႃႉဝိၼ်း 14, ၼွင်ပူဝ်းၶမ်း 15, ၶူဝ်ၶမ်းFC 16, ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်  တေႇၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 9.00 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 6.00 တၢမ်းၶမ်ႈ ပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ သၼၢမ် ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၿူဝ်းရိ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး


ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼႆႉ လႆႈၸတ်းၽေပဵၼ် 4 ၵရုပ်း (Group) ၼိုင်ႈၵရုပ်းလႂ် မီးသီႇၸုမ်း (team) ၼႂ်းသီႇၸုမ်း ၼၼ်ႉၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ်သေ ထတ်းဢဝ်မႃးၸုမ်း ဢၼ်မီးမၢႆၼမ်ႇပၢတ်ႈ  ၼမ်မႃး 8 ၸုမ်းယဝ်ႉမႃးၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ် ၼႂ်းႁွပ်ႈ 8 ၸုမ်း ထတ်းဢဝ်ၸုမ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉမႃး 4 ၸုမ်းသေ မႃးၶႅင်ႇၶၼ်ဢဝ်ထိ 1, 2, 3,  ၸုမ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉထိၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 1,500 ၿၢတ်ႇ လႄႈထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉထိသွင်သမ်ႉ လႆႈငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 1,000 ၿၢတ်ႇလႄႈထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉထိသၢမ်တေႉ လႆႈငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း 500 ၿၢတ်ႇလႄႈထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း ထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်းၼႆႉယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵဵင်းမႆႇ (Tai Youth CM) သေမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်

ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပွၵ်ႈၵမ်းထိ 4 ၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉလႆႈထိၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်း 

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ
ထိသွင်သမ်ႉ 


သၢႆၾၼ်းမႆႇ 
ထိႉသၢမ်တေႉပဵၼ် 


မွၵ်ႇၸၢမ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီပွၵ်ႈၵမ်းထိ 4 ၼႆႉသေယူႇတီႈၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸူဝ်းၵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 1,000 ၿၢတ်ႇသေ မႃးၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ မၢၵ်ႇၼင်ၵၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေႉၵေႃႈ 1, တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း(อุปกรณ์ กีฬา) ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ 2, ႁဝ်းၶႃႈယင်းတေသိုဝ်ႉ ထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း မိူဝ်းၸတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ပၼ်ၼွင်ႉၼွင်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်းၸွမ်းထႅင်ႈၶႃႈ 3, ၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 70 ပီ ႁဝ်းၶႃႈၼႆသေၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်း ၵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီသေ ပွၵ်ႈၵမ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 4 ယဝ်ႉၶႃႈ 4, ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေ ႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းၼၼ်ႉမီးၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ႇ သေႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ


လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃးမၼ်းၸၢႆးယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမီးၵႂႃႇၵူႈပီပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်း(team) ဢၼ်တေၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃး ႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼွၵ်ႈသေဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယင်းမီးပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇ မၢၵ်ႇၼင် ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇယင်းလႆႈၸတ်းပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ်ယူႇ တႃႇသေႇၶႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈတီႈ Facebook Page/Shan Football Club ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ
ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၼွၵ်ႈသေၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယဝ်ႉယင်းမီးၵၢၼ်ၶေႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈထိုင်ပွၵ်ႈ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈထိ 4 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.