ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆလုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈၶူးသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်

January,19,2017
ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တၢႆၶွင် ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ဢႃႇယူႉ 34 ပီ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  17.1.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 5  မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶႃ ဢိူင်ႇလူင်းၶိင်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .1 .2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃသွၼ်ၸၢႆး ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ 27 တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမႃႉၽိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းၶၢင် KIA သေ ၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းတၢင်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 /1/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႆးလႅင်ၶဝ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

1. တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၶွင် ဢူးမွင်ႇတူဝ်း လႄႈ ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ၶဝ်သွင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းႁႃပၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆးဝႆး ။

2. တုၵ်းယွၼ်းပၼ် လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ဢႃႈသၢၵ်ႈမေႃႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၽၵ်း ၸေးၸိမ်ႇၸၵႂႃႇ  ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တူၺ်းထိုင်ပၼ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေၵမ်း ။

3. ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ၸိုင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶႃႈတၢႆပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇတႆးလႅင် သေသၢၼ်ၶတ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ။

4. ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းၶၢင် KIA ၶဝ် ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းပူၼ်ႉလိူဝ်ၶႃႈတၢႆၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၸိုင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တႆးလႅင် လႄႈ ၶၢင် KIA သင်မီးလွင်ႈပၼ်ႁႃၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢင် KIA ၶဝ် တိုၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.