ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

January, 20, 2017

တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶၢမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/1/2017 ၼႆႉယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA (www.taifreedom.com)  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ
ၼႂ်းဝၼ်းထိ 19/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:00 ပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  တီႈၶၢမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လေး ဢိူင်ႇပဵင်းၸႂ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  တပ်ႉၶမယ 429  ဢၼ်ပၵ်း သဝ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၸမ် တီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်သေ ဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လႄႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သင်သေ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ဝႅတ်ႉလွမ်ႉၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈသုမ်းထူင်ပိူဝ်ႉ 2 လုၵ်ႈ  ၊ ၵေႃႉသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသင်လႄႈ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း တၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 7 (ၵ) - ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းဢၼ် ၶဵင်ႇတေႃႇၼႃႈ ၸပ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵၼ်ယူႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၺႃးတေႃႇၵၼ် ၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတၢင်းသၢႆလူမ်း ၊ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၼႃႈလိၼ် လႄႈ လွၵ်ႈလၢႆးပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၊ ၼႂ်းတွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 မၢႆ 8 (ၶ) - သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ် ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်း ထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိ ဢဝ်ၶေႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ သေၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။


တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA  တင်းသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ  ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

ၸုမ်းၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.