ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

January, 23, 2016
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းသိုဝ်ႉၶွင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းလႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၼႂ်းတၢင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆယႃႈမဝ်းၵမ်

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိ 7/2/2017 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႃငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈလဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-6/2/2017 ၼႆႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး)ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70 ပီ ၼႆႉမီး ၸုမ်း(Team) ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 16 ၸုမ်း(team) မိူၼ်ၼင်ႇ 1, မွၵ်ႇၵွၼ်တႆး 2, ၶုၼ်ႁၢၼ် 3, ထုင်ႉပူင်း 4, ၵၢတ်ႇလူင်JR 5, 7သႁၢႆ 6, သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ 7, ပၢင်လူင်FC 8, မွၵ်ႇၸၢမ် 9, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးA  10, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးB 11, ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးC 12, သၼ်လွႆသုင် 13, သလႃႉဝိၼ်း 14, ၼွင်ပူဝ်းၶမ်း 15, ၶူဝ်ၶမ်းFC 16, ၼုမ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်

ၼႂ်း 16 ၸုမ်း (team) ၼႆႉၸႅၵ်ႇၽေၵၼ်ပဵၼ်ၵရုပ်းၽ် (Group) ၵရုပ်းၽ် လႂ် 4 ၸုမ်း သေၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ် ၶတ်းဢဝ်မႃးၸုမ်းဢၼ်မီးမၢႆၼမ်ႇပၢတ်ႈ(တႅမ်ႈ)ၼမ်ၼၼ်ႉမႃးၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ်ၼႂ်း ႁွပ်ႈ 8 ၸုမ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 8 ၸုမ်းၼႆႉထတ်းဢဝ်ၸုမ်းဢွင်ႇပေႉမႃး 4 ၸုမ်းသေမႃးၶႅင်ႇၶၼ်ၵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ထိၼိုင်ႈ ထိသွင် ထိသၢမ် မႃးပၼ်သူးလၢင်းဝလ်း ငိုၼ်းသူးလၢင်းဝလ်း ၼၼ်ႉထိၼိုင်ႈ လႆႈ 1,500 ၿၢတ်ႇ ထိသွင် 1,000 ၿၢတ်ႇ ထိသၢမ် 500 ၿၢတ်ႇ ထူၺ်ႈလၢင်းဝလ်း တေႉယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵဵင်းမႆႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 29/1/2017 တီႈ သၼၢမ် ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လင်ႁူင်းႁဵၼ်းပူဝ်းရိ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီၼႆႉသေၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်းၵေႃႉဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇလၢတ်ႈ ဝႃႈ’’ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉတွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတေၵႂႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႇသွင်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5-6/2/2017 ယဝ်ႉၵေႃႈတေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇ ၼင်လႄႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁုမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်တႆး ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇသေ မီးၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်  တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ်တီႈၵႆဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမႃးၸွႆႈၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵေႃႈလႆႈမႃးၸွႆႈႁူမ်ႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်တႃႇတေၵႂႃႇၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၸၵႂႃႇယႃႈသီၶဵဝ်ႈ ပပ်ႉ တင်းလဵၼ်ႈ မၢၵ်ႇၼင်လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆမဵဝ်း လႄႈတင်းၶဝ်ႈၽၵ်းတင်းတၢင်းၵိၼ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁႃလႆႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈမႃးၸွႆႈၵၼ်ၶႃႈ

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.