ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶတ်းႁႃလွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း  ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

January, 23, 2016


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/01/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆး သုတ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၸမ် တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပွတ်းတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ၊ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်တႃႇတေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသု ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ꧦၼင်ႇႁိုဝ်သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးတႃႇငိူင်ႉဝႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉꧦ ဝႃႈၼႆ၊
မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတပ်ႉလွႆတၢပ်ႇ ၵေႈၵၢင် မိူင်းသူႈ လႄႈ မိူင်းၸၢင် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယူႇပၵ်းသဝ်းမႃးၼပ်ႉလၢႆသိပ်းပီၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်သေ ယူႇယူႇသမ်ႉႁွတ်ႈမႃးၽႅဝ်ႁိမ်းၸမ် တပ်ႉလွႆတၢပ်ႇၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆယဝ်ႉ၊


ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးသု ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ꧦမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ပေႃးတူၺ်းတၢင်းႁဵတ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ  ႁဵတ်းၵႅင်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝႃႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼေၼႃႈယဝ်ႉ ၵၢဝ်ႇ ၼေးဝႃႈႁင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း လွင်ႈတၢင်းတီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ꧦပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈꧦ ၼႂ်းမိူင်းသူႈ မိူင်းၼွင် ၵေးသီးၸိူဝ်းၼႆႉသေလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႁႃလွၵ်းလၢႆးၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၸွမ်းယႃႉၵဝ်းၸိူဝ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယူႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်းဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုဝ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဢေႇပရိူဝ်ႇၼႆႉ တီႈၼင်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးတင်းသဵင်းမီး 19 တီႈၼင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်း/တိူင်း 7 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 9 တီႈၼင်ႈ လႄႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.