ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ

January, 19, 2017


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိႉ18 လိူၼ် January ၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(ၸၼ်ႉၵၢင်)ၵေႃႉၼိုင်ႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမွင်ႇဢွင်ႇၸိၼ်ႇထုၼ်းဢၼ်ယူႇသၢဝ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽိတ်ႉၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၼႆႉၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ဢူးၼေႃႇလုၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈဝၼ်းပွႆးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (69) ပီႊ (ဝၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်) ၼၼ်ႉယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သမ်ႉၵႂႃႇလေႇပွႆးလႄႈၽိူဝ်ႇထိုင်လုၵ်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽိတ်ႉၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸၼ်ႉၵၢင်) မွင်ႇဢွင်ႇၸိၼ်ႇထုၼ်းၼႆႉသမ်ႉပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ်လႄႈဝၢႆးၼၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်မေႃသွၼ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆယဝ်ႉ


မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း(ၸၼ်ႉၵၢင်)မွင်ႇဢွင်ႇၸိၼ်ႇထုၼ်းၼႆႉယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇလေႇပွႆးဝၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်လႄႈမၼ်းၵေႃႈပွင်ႉလႃႇႁင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ်ဝႃႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉတႃႇတေလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝၼ်းမၼ်း လွတ်ႈမုင်ႈမွင်းယဝ်ႉၼႆသေၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်လႆႈႁူႉလႆႈယိၼ်းၸွမ်းသေဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၸႂ်လႄႈၶဝ်ၸင်ႇမႃးဢဝ်ၵႂႃႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆယဝ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႆႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉဢဝ်တၢႆၼႆတႄႉပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃးလီလီၼႆယဝ်ႉ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ17.01.2017ၼၼ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမွင်ႇတူဝ်းဢႃႇယု 43 ပီႊယူႇဝၢၼ်ႈသၼ်ၶႃဢိူင်ႇလူင်းၶိၼ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၸုမ်းပႃႇတီႇတႆးလႅင် ၸုမ်းမေႃသွၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆလုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈၶူးသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ၊


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆလၢႆလၢႆသေပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃးလႆႈယူႇမိူၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သေဢမ်ႇၵႃးလႆႈလူႉတၢႆမိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသင်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.