ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ မေႃသွၼ်ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်းတီႈၽႃၵၢၼ်ႉ

January, 26, 2017

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆꧦဝဵင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆးလႅင်ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၽွမ်ႉၵၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်တၢႆၶွင်မေႃသွၼ်ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၽႃၵၢၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ပၼ်လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း ၶၢၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22/1/2017 ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ဝဵင်းမူင်ႇယျွႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ယိပ်းပၢႆႉပႆတၢင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸွႆႈလူလွမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် လွင်ၵၢၼ်တၢႆမေႃသွၼ် ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ႁႂ်ႈၸွႆႈတုၺ်းထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈလွင်ႈပဵၼ်တေႉမၼ်းပိုတ်ႇၽိုၺ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶၢၼ်ဝႆး လႄႈ  ႁႂ်ႈႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း ၊ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၊ သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇ / ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ပိုင်ႈဢိင်ဢႃးၵူဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လူလၢႆႁဵတ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မေႃသွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မေႃးသွၼ်ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ဢႃႇယူႉ 27 ပီႊ လႆႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၽိတ်ႉ  ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းၶၢင် ၊ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:45 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ သွင်ၵေႃႉ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၼုင်ႈၶူဝ်း ၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA တဵမ်ၸုမ်ႇသေ ၶီႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်မေႃသွၼ် ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၽၢႆႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈပူၼ်ႉၶၢမ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 22/1/2017 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆၶွင်ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်းၼႆႉသေ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးႃၽၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်မႃးဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ သင်မႃး လႄႈပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမေႃသွၼ်ၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တၢင်းသဵင်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆသေ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ၶဝ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၸွႆႈတူၺ်းထိုင်ပၼ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မေႃသွၼ်ၶဝ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵၢၼ်တၢႆၶွင် မေႃသွၼ် ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းထမ်းၽဵင်ႇပဵင်းလူၺ်ႈၶၢၼ်ဝႆး ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.