ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈတႃႈၵုင်ႈ

27, January, 2017

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ25/01/2017ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇထႆးလႄႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈႁူင်းသဝ်းၶႅတ်ႇလီႇယမ်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းတီႈၼႂ်းၵႄႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇမၢၼ်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ2ၸွမ်ႁၢၼ်တတ်ႉၼွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ၵႃႉၶၢႆၵိၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလွင်ႈတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၵႃႉၶၢႆၼႆယဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးၵႃႉၶၢႆၵိၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသၢဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသေဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵႃႉၶၢႆၼႆႉၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်းဢႃႇယု20ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေထုၵ်ႇတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶေႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈထုၵ်ႇၺႃးၵႃႉၶၢႆယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ

မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇတေႁေႉၵင်ႈလႆႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၼၼ်ႉၵေႃႈလီလႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆယဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇပွတ်းမိူင်းၶေႇၼႆႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းၶေႇၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေမႃးယွၼ်းတေၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းႁွင်ႉၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၶေႇသေထုၵ်ႇၺႃးၶၢႆၵိၼ်ၼႆယဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶေႇသေထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းယွၵ်ႇသေၺႃးၶၢႆၵိၼ်ၼႆယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇထႆးၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးၼၼ်ႉတႄႉႁဝ်းၶႃႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိူဝ်းၵၼ်သေၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.