ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵျွင်းသႃႇသၼဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇၵိင်း ႁူဝ်ႉဝၢင်း သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ယွင်ၼမ်ႉမႂ်ႇ တႃးသီၵွင်းမူး

28, January, 2017
ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်းမႃး ဝၼ်းထီႉ 1/2/2017 ၼႆႉ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းသုင်းသွမ်း ၵျွင်းသင်ႇၶႃႇၵိင်း ႁူဝ်ႉဝၢင်း သိူဝ်ႇဝၢင်းၵျွင်း ယွင်ၼမ်ႉမႂ်ႇ  (တီႈၵဵပ်းၼမ်ႉ) တႃးသီၵွင်းမူးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉၼႆႉတေမီးၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးမႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး တေမီးပႃးပၢင်ႁေႃးတြႃးထႅင်ႈတင်းသၢမ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊


ၽူႈသိုဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇလၢတ်ႈၼေၶပ်ႉမၢႆပင်ပွႆးဝႃႈ  ပီသႃႇသၼႃႇ 2560 ဝႃႇ  ပီတႆး 2111 ၼီႈ လႄႈပီႈၵေႃးၸႃႇ1378 ၶု
-ဝၼ်းထီႉ 1/2/2017 လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ (5) ၶမ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတေၵျွႁွတ်ႈထိုင်မွၵ်ႈ 100 ပၢႆ

-ဝၼ်းထီႉ 2/2/2017 လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ (6) ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (7:00) မူင်း တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ꧦပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ-တၢင်းႁူႉꧦ ထိုင်မႃးယၢမ်းၶမ်ႈ (19:00) မူင်းသမ်ႉ တေမီး ꧦပၢင်ႁေႃးတြႃးꧦ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ 1.ၸဝ်ႈၶူးဝႃႇယႃႇမိၼ်ႇတႃၽိပႃႇလ၊ ထမ်ႇမႃႇၸရိယ၊ သတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၹ၊ MA (Sri Lanka), Ph.D (Candidate) ဝတ်ႉဢွၵ်ႇၸ်ၽူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ မိူင်းၸိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ၊  2.ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃႇသထႃႇလင်ႇၵႃႇရႃႇၽိဝံသ၊  မႁႃႇၵၼ်ႇထဝႃႇၸၵပၼ်ႇတိတ၊ MA (Sri Lanka), Ph.D (Candidate) ဝတ်ႉဢွင်ႇၶျၢမ်းသႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်၊  3.ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိတ်ႉတႃႇၽိပႃႇလ၊ထမ်ႇမႃႇၸရိယ၊ သတ်ႉထမ်ႇမၸေႃးတိၵထၹ၊ MA (Sri Lanka) ဝတ်ႉတွင်ႇပွၵ်ႉ၊ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ၊

-ဝၼ်းထီႉ 3/2/2017 လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ (7) ၶမ်ႈ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇလဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လႄႈ မီးပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉတင်းဝၼ်းသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (19:00) မူင်း တေသိုပ်ႇမီး ꧦပၢင်ႁေႃးတြႃးꧦ

-ဝၼ်းထီႉ 4/2/2017 လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ (8) ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (8:00) မူင်း တေမီး ꧦပၢင်ၶၢမ်ႇရႁၢၼ်းမႂ်ႇ လႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ်ꧦ ဝၢႆးဝၼ်း (1:00) မူင်း လူႇတၢၼ်း၊ ယၢတ်ႇၼမ်ႉ၊ ၸႅၵ်ႇၽႄၵုသူဝ်ႇတေပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈပၢင်ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉလူႇတၢၼ်းလူင်ၼႆႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ၊


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.