ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢင်ႇမေးပုမ်လူင်ႁေႃႈလူတ်ႉၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉတၢႆထင်တီႈ

January, 5, 2017
ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉတၢင်ႇၼၢင်းမေးဢၼ်ပုမ်ႇလူင် လႆႈႁူၵ်းလိူၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်းၵႂႃႇလေႇပီမႂ်ႇ (ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉလႆႈဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁိမ်းတၢင်းသေ ၵေႃႉပဵၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်းလႆႈတၢႆထင်တီႈ ၼၢင်းမေးလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 4/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 9.45 မူင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ မိူင်းလမ်းပုၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတူၼ်ႈမႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလမ်းပုၼ်း-ၵဵင်းမႆႇ သၢႆၵဝ်ႇ ၼႆသေၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ယိင်းပုမ်လူင်ထႅင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈထႅင်ႈၼိုင်ႈလမ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးသၼ်ႊသႃး ႁွင်ႉၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၼွၼ်းတၢႆယူႇ တီႈတူဝ်တၢႆၼၼ်ႉမီးဢၢႆလဝ်ႈဝႆႉ ယိင်းဢၼ်ပုမ်လူင် ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းသျႆးဢွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၶၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်မေးၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းသျႆးဢွင်ႇ သူင်ႇႁူင်းယႃမိူင်းလမ်းပုၼ်း တႃႇၽႃႇတတ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးလႆႈပဵၼ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉထိုင်လႆႈတၢႆ လႄႈ လႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉသေ ၸဝ်ႈတီႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ  တင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇလေႇပီမႂ်ႇမႃးသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း လႆႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်း ဢိတ်းဢွတ်းသေၽွင်းႁေႃႈလူတ်ႉမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉမီးၾူၼ်တူၵ်းယွႆးယွႆး လႄႈတၢင်းၵေႃႈမိုၼ်ႈ လပ်းသိင်ႇၵေႃႈ လပ်းသိင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဝ်လူတ်ႉၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႁိမ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ

တူဝ်တၢႆၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း လႄႈမေး ၼၢင်းသျႆးဢွင်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းလမ်းပုၼ်း သေၵပ်းသိုပ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉမႃးဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်းၵႂႃႇႁႅၼ်းတၢၼ်းပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၽွင်းၶၢဝ်း သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2016 ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ  2017  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း (29/12/2016-4/1/2017) ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁိုင်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလေႇၼမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင် သေ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယူႇတီႈ 3,919 ပွၵ်ႈ လႄႈမီးၵူၼ်းတၢႆ 478 ေၵႃႉ လႄႈလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 4,128 ေၵႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.