ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇၼိမ်

January, 6, 2017
တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပႂ်ႇၼိမ်သဝ်း ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5/1/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သေ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မွၵ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးလီ ပႆႇၼိမ်သဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးမိူၼ်ၼင်ႇ မူႇဝၢၼ်ႈ ၵွင်းလိတ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလူင် ၊ဝၢၼ်ႈထၢၼ်ငေႃႉ ဝၢတ်ႈၺၢၼ်ႇမၢၼ်ႇတဵင်း တၢင်းမူတ်း 4 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၶဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵူဝ်ႁေယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉလွၵ်ႇငိူတ်ႈ သေပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၶရိယၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပၢၵ်ႇပၢႆ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ၼၢင်းမိူင်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ယွၼ်ႉၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၊
ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်တႄႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇမေႃးမႃးယူႇပဵၼ်ၵမ်း ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸွင်ႇလႆႈၵူဝ်ႁေၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်   KIA ၊ ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5/1/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10.00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပၼ် ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ပၼ်ဝႆးဝႆး တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵိုတ်းယိုတ်းပၼ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈလွင်ႈထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွပ်ႇထတ်းတူၺ်းပၼ် လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင် ၶဝ်ၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸွပ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ထမ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.