ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၵႂႃႉၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

January, 26, 2017
ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပရႃႊမူတ်ႉပရႃႇသႃႊၼုၵုၼ်း พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี)  ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်းလႄႈတင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးသိူဝ်ႈၽႃႈသႂ်ႇၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25/01/2017 ၼႆယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပရႃႊမူတ်ႉပရႃႇသႃႊၼုၵုၼ်း พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี)ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လႄႈၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေဢဝ်သိူဝ်ႈၶူဝ်း လႄႈတင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃသီၶဵဝ်ႈ မႆႉသီၶဵဝ်ႈ ၶႅပ်းတိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ၽွင်သၵ်ႉၽႃႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၵႃး သိပ်းလမ်း လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇသွင်တႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉသေ ၸၢႆးၽူင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်ၵၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ႁူမ်ႈၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတီႈၸမ်တီႈၵႆ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းၶွင် ႁဝ်းၶႃႈတီႈဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/1/017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9.00တေႃႇထိုင် 21.00 ၵၢင်ၶမ်ႈသေ မီးၶူဝ်းၶွင် တႃႇၵႃး 10 လမ်းသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းထိ 24 ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတေႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႃႇသွင်တႃႇ  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈၵၢင်ၼႂ်သေ လႆႈၸႅၵ်ႇပၼ် သိူဝ်ႈ ၶႅပ်းတိၼ် သုတ်း ၽႃႈမႆ ၼမ်ႉၼူမ်း ဢိၵ်ႇၸဵမ်ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇတေသၵ်ႉၽႃႈလွႆးၶူဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၽွင်သၵ်ႉၽႃႈ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယႅမ်ႉ လၢႆသမ်ႇလၢႆပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း ထူဝ်ႇၼဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉသေဢၼ်ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတေႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈယူႇတီႈၵႆ မႃးႁႃႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈ သေ သမ်ႉၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးႁႃႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁပ်ႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် တင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈသူၸဝ်ႈသေတေၵႂႃႇၸွႆႈပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

သင်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃႁဝ်းၶႃႈၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈမၢႆၽူင်း မိူင်းထႆး ၸၢႆးၽူင်း 084-3768361, ၸၢႆးဢွင်ႇ 083-5770032, ၸၢႆးၵေႃးဝိ 088-8046992, ၸၢႆးလူႇ 086-1164101 ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။


ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈၸၢတ်ႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁုမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2/2/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႈသေ မီးပေႃႇလသီႇယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ 7 ၶေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ
1)ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 လိူၼ်
2)ႁႂ်ႈလႆႈမီးငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈလိူဝ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
3)ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
4)ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆထႅမ်ၵၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉပဵင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
5)ႁႂ်ႈမီးယေးငိုၼ်းၵၢင်ဢၼ်လဵဝ်ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ယေးငိုၼ်းလႆႈၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ
6)တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်တႆး တေမီးတီႈမုင်ႈမွင်း ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈ
7)ၵၢၼ်မိူဝ်ႈၼႆယႃႇဝႆႉႁဵတ်းၶၢဝ်းၼႃႈယႃႇဝႆႉသၢင်ႈၶၢဝ်းၵႆပူၵ်းတိုၼ်ႇသၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈႁဵတ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸင်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ၸွမ်းလူၺ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵူႈဝၼ်းထီႉ 2 ၶွင်လိူၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်းမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သေၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် မႃးၵေႃႉဢိတ်း ၵေႃႉဢွတ်း မႃးႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်တီႈဝတ်ႉတွၼ်းၸၼ်ႇသေ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 7 ၶွင်လိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇမီးလူတ်ႉၵႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၸိူဝ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်တၢင်ႇသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးၽႂ်မၼ်းသေ ဢဝ်မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်း လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၸိူဝ်းမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢွၼ်လႅင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.