ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၵၢၼ်တၢႆလုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် လႄႈၶူးသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆးလႅင်

January, 19, 2017

ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်တၢႆၶွင် ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ဢႃႇယူႉ 34 ပီ ၽူႈၶဝ်ၸုမ်း ပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ  17.1.2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 5  မူင်း တီႈဝၢၼ်ႈ သၢၼ်ၶႃ ဢိူင်ႇလူင်းၶိင်း ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .1 .2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃသွၼ်ၸၢႆး ဢူးဢွင်ႇၸိင်ႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ 27 တီႈယူႇဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမႃႉၽိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းၶၢင် KIA သေ ၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းတၢင်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 /1/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ

1. တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇသဝ်းဝုႉယူႇၽၢႆႇၼိူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈတၢႆ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်၊ ယႃႇလူႉလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၊ ဢႃးထမ်ႇမ ၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၼ်ႉလိူဝ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ၊ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈတူၵ်းသုမ်းမႃးတၢင်းၼမ် လႆႈႁူပ်ႉလႆႈႁၼ်မႃးၼင်ႇၼႆယူႇ ။

2. ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/1/2017 ၼၼ်ႉ ဢူးမွင်ႇတူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးလႅင် ဝၢၼ်ႈသၢၼ်ၶႃ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ18/1/2017 မေႃသွၼ်ၸၢႆးၵျေႃႇၸိင်ႇထုၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၽိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တၢင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းႁဵတ်းလႆႈတႄႉတႄႉ ။

3. ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ် ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ဢိင်ဢၢင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းတေႃႇၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသေ လွၵ်ႇငိူၵ်ႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင်သေ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း လုၵ်ႉမႃးႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်သေ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်တၢင်းမူတ်းႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး လူလွမ်တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈတူၺ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သေၵမ်း ။

4. ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈ တၢင်းၼိူဝ်ၼႆႉသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် SHAN NI YOUTH ORGANIZATION _ SNYO သေ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၸွႆႈထႅမ် တူၺ်းထိုင်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈႁဵတ်းၸွမ်းတူၺ်းထိုင်ပၼ် ၼင်ႇမၢႆမီႈတြႃးမီးၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ပၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.