ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ

January, 20, 2017

ၽွင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ(Japan)ပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊဢ​မေရိၵႃး 824 လၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ18/01/2017ၼၼ်ႉၽွင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ(Japan)တတႄႊသီႁူႉၵုၶီႉလႄႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီးၸုမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်းလႄႈၾၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼႂ်းမိူင်းၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝုၼ်းၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလွင်ႈပၼ်ငိုၼ်းၵူႈၵၼ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ

ၽွင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ(5)ပိူင်တႃႇငိုၼ်းယၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်93.970ပီလီႇယၢမ်ႇသၢင်ႉငိုၼ်းတေႃႇလိူဝ်ႊဢမေႇရိၵႃး824လၢၼ်ႉတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိၼ်ၵႅၼ်ႇငိုၼ်းၵူႈၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ

ငိုၼ်းၵူႈဢၼ်ၽွင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ်ပၼ်မႃးၼၼ်ႉတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မီးဝႆႉ(5)ပိူင်ၼႆယဝ်ႉ
(1)လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ210လၢၼ်ႉ

(2)တွၼ်ႈတႃႇၶိုၼ်းမေးၵုမ်းလုမ်းလႃးသဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆးၾႃႉ(ရထႃး)ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇလႄႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်း219လၢၼ်ႉ

(3)တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်း219လၢၼ်ႉ

(4)တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉႁိူဝ်ႈလႅင်းလီလီၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်း43လၢၼ်ႉ

(5)တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇတႃႇငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်း133လၢၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ငိုၼ်းၵူႈၼႆႉတေလႆႈၸၢႆႇပၢၼ်ၶီႈငိုၼ်းၼႂ်းပီႊလႂ်0.01%ပိူဝ်ႊသဵၼ်ႊသေတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၼ်ၶီႈငိုၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း10ပီႊသေယဝ်ႉလႄႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း40ပီႊၼႆႉႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းဢၼ်ၵူႈဝႆႉတီႈၽွင်းမိူင်းတၢင်းမူတ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ

       ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း   ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.