ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉမ​တေႃႇမၢၼ်ႈ


January, 4, 2017
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01/01/2017 ၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁူဝ်သိုၵ်းလူင်သၢၼ်းဢွင်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် မီးပၼ်ႁႃၵၼ်သေလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၼႆယဝ်ႉ၊

လုၵ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈႁူဝ်သိုၵ်းလူင်သၢၼ်းဢွင်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉသေၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းဝိၼ်းၸေႃႇလေး လႄႈတင်းလုၵ်ႈၸုမ်း (6) ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈပႃးၵႂႃႇၵွင်ႈ (6) လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ၊ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်သၢၼ်းဢွင်ႇလႄႈတင်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉလႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝႃႈလႆႈၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေႁူဝ်သိုၵ်းဝိၼ်းၸေႃႇလေးဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ဝိၼ်းၸေႃႇလေးလၢတ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈယွၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဢၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၸေႃးၶိတ်ႉတူႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ၊


ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈဝႆႉပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇတတ်ႉ၊ၸုမ်းႁူဝ်သိုၵ်းၸေႃးပိႉလႄႈၸုမ်းႁူဝ်သိုၵ်းၸေႃးသၢၼ်းဢွင်ႇၶဝ်သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းႁူဝ်သိုၵ်းလူင်    ၸေႃးသၢၼ်းဢွင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉလႆႈယွၼ်းဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်တပ်ႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၼုင်ႈသႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ၊
မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် December ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း(ပုတ်ႉထ) DKBA ၼႆႉဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်လႆႈပႃးဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNU/KNL
A-PC ဢၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်ထဵင်ႇမွင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ် September ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၶဝ်ယၢမ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်တေသူင်ႇပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း (ပုတ်ႉထ) DKBA ၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.