ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထုၵ်ႇၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ် ဝႃႈတေႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU ပၼ်ၼႆသေထုၵ်ႇၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်းလၢႆ

January, 17,2017
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းမိူဝ်းႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် MOU တီႈတႃႈၵုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် (ၼၢႆးၼႃႈ)ယွၵ်ႇလႅၼ်လႆႈၵဝ်းၵိၼ်ငိုၼ်းလၢႆ ။
ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်းႁဵတ်း (Passport) ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU သေတွၼ်ႈတႃႇတေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၼၢႆးၼႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၵုင်ႇမၼီႇ Agency ၸၢႆးသီဝၼ်း ယွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းလၢႆသေလၢတ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU ၼႆသေယွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းလၢႆယဝ်ႉႁၢႆတူဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။
ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 16/1/2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  MWF လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတူၺ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ {ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း }ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉသေယွၼ်းႁႂ်ႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၵုမ်ႇမၼီႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ထႆးဢိသရႃႇ  Agency )ၵႂႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းထမ်းၼင်ႇၵူတ်းမၢႆမီႈမီး ၼႆယဝ်ႉ၊(ထႆးဢိသရႃႇAgency )ၼႆႉပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇမႄႈယူၵ်ႉ၊ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးသီဝၼ်း (ႁွင်ႉ) ၵျေႃႇၸွႃႇဝိၼ်းၼႆႉႁွင်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (41) ၵေႃႉ ယဝ်ႉယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 16,000 ဝၢတ်ႇ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႁူၵ်းႁဵင်ဝၢတ်ႇ} ငိုၼ်းထႆး တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပၼ် (Passport) ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း MOU ၼႆယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးသေမိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးသီဝၼ်းၼႆႉပွႆႇပႅတ်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်သေလၵ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ၊၊ 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေယူႇတီႈၸုမ်း{ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  MWF } ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်း (ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း) ႁႂ်ႈၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းထိုင်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ၸွမ်းထမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 40 ၵေႃႉပၢႆ ၸိူဝ်းၺႃးထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ၼၼ်ႉငိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉတေၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ပႆတၢင်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂင်ၵႂင်ၵႃးၵႃးယူႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ၊ဝဵင်းၽႃးဢၼ်ႇလႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ  ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈၸုမ်း (ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF) ႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းလိူၼ် January မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 ၼၼ်ႉသေႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းမႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်(ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း) ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်သေမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉမီးယူႇ18 ၵေႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉၶိုၼ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉမီးယူႇ12ၵေႃႉသေၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉတႄႉမီးယူႇတီႈဝဵင်းၽႃးဢၼ်ႇလႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဝႃႈၼႆ ၊၊

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႉပဵၼ်ၸၢႆးသီဝၼ်း ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၵုမ်ႇမၼီႇ (ထႆးဢိသရႃႇ Agency) လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်12 ၵေႃႉ သေမိူဝ်းထိုင် တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ ၶၢတ်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈၼိုင်ႈဝႆႉပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းၵႃႈၶၢတ်ႇတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵေႃႈသမ်ႉဢမ်ႇၸၢႆႇဝႆႉပႃး လႄႈ သင်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၶဝ် 12 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၢင်းဢမ်ႇႁူႉၵွၼ်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသီဝၼ်းၼၼ်ႉၸၢႆႇပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸပ်းတူဝ်တႃႇပၼ်ၵႃႈလိုဝ်ႈသဝ်း သေၵေႃႉလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တေၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတေယူႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၸၢႆးတႆးၼမ်ႉၸႂ်လီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶမ်း  လႆႈႁပ်ႉႁူႉလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေမၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ၼၼ်ႉသေ ထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈတူၺ်းတၢင်းမၼ်းလီလီယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃး ယွၵ်ႇလႅၼ် တႄႉလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇလႆႈ ႁွင်ႉဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းပိုင်ႈဢိင်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးၸၢႆးသီဝၼ်းယွၵ်ႇလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းသေပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵုမ်ႇမၼီႇ(ထႆးဢိသရႃႇ  Agency) ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၵၢတ်ႇမေႈယူၵ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶဝ်လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈလုမ်းထႆးဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈ(ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵင်းမႆႇ) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း  ၶဝ်ၵေႃႈတေသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃလၵ်းထၢၼ်မၼ်းလႄႈ တေၸွႆႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.