ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းလွႆတင်းၼမ်

January, 9, 2017
တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းလွႆတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8.25 မၼိတ်ႉ  ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်မွၵ်ႈ 1 လၵ်း တီးၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽွင်းတမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် ယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆပႂ်ႉမူၵ်းငွႆးယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝလႄႈသွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 8.40 မၼိတ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်လႆႈႁူၼ်လင်ထွႆၵႂႃႇ ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သဵင်ၵွင်ႈၸွင်ႇတေယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းလွႆၶဝ်လႆႈႁူၼ်လင်ထွႆပၼ်ဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတမ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်တၢင်းၼမ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ ။

ၼင်ႇၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7/1/2017  ၶၢဝ်းယၢမ်း 7.30 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တီႈႁိူၼ်း ပႃႈၼၢင်းမႃႇမွၼ်း ပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႉထတ်း တၼ်းယႃႉလုၵွႆလႆႈဢွၼ်တၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ပႃႈၼၢင်းမႃႇမွၼ်း လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ 7.00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႈၼၢင်းမႃႇမွၼ်း လႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယုၵ်းယၵ်း တီႈၼႂ်းပုင်းထၢင်ယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး သႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢၼ်ၵၼ်မွၵ်ႈ 6 ပေႇ သမ်ႉလႆႈထူပ်းႁၼ်မိူၼ်ႁၢင်ႈ ပထီႇ ဝႆႉလႄႈ ၵိုတ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ် ပထီႇသေၸင်ႇဢဝ်မႃး ဝႃႈၼႆ ၸုမ်းလႂ်ၽႂ်ဢဝ်မႃးဝၢင်းဝႆႉတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်သေတေသိုပ်ႇႁႃ လၵ်းထၢၼ် ၵေႃႉမႃးဝၢင်းႁႂ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.