ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး

January, 13, 2017

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉမ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼလၢႆဢွင်ႈတီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းတၢင်းၼမ်
မိူဝ်ႈဝၼ်ထီႉ 10/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:15 မိၼိတ်ႉ ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ လႄႈတၢင်းတပ်မ​တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မွၵ်ႈ 1,300 မီႇတႃႇတၢင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တေႃႇထိုင် 7:30 ၵၢင်ၶမ်ႈသဵင်ၵွင်ၸင်ႇတေယဵၼ်၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8.30 သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ လွင်ႈလူႉသုမ်း တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉဢမ်ႇပႂ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၶႆႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ လႄႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 လင်၊ႁူင်းႁဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 1 လင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸယၢၼ်းၵျီး  ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သမ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းၼဵင်ႈ 1 ႁူင်း ၊  ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 1 လင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 လင် ၼႆယဝ်ႉ ။


မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶျွင်း ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇမွၵ်ႈ 3,000 မီႇတႃႇ လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼၼ်ႉလႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉဢူးၸေႃႇမူဝ်း ဢႃႇယူႉ  40 ပီ ၼိုင်ႈၵေႃႉ  လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢွင်ႇၸေႃႇလၢတ်ႉ ဢႃႇယူႇ 8 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း၊ လႄႈယင်းမီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်တိူဝ်ႉၺႃး 8 ၵေႃႉ၊ ၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ၊ ယိင်း 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၸွႆႈလိူဝ်ၶဝ် ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇၶဝ်ႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

ขับเคลื่อนโดย Blogger.