ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၸိုင်ၸုမ်း UNFC တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

January, 25, 2016

ၸုမ်း United Nationalities Federal Council (UNFC)လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ သင်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၸိုင် တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ24/01/2017 ၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်း UNFC ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးသေလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် February ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သေသင်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵူၺ်းၸိုင်တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း UNFC ၼႅင်ႇႁၢၼ်ႇတႃႇတႃႇ (နိုင်ဟံသာ) လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပီႊ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ သင်လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ မီးၶေႃႈတႅတ်းတတ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၊သင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸိုင် ယူႇတီႈ ၸုမ်း UNFC သေႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းမူတ်း ၊ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးၸွမ်း ဝႃႈၼႆ ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈတၢင်းမူတ်း တေလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵွၼ်ႇ ယူႇတီႈ ၸုမ်း UNFC ၵေႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် တႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21 ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင်  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႂ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းပိူဝ်ႈတႃႇငူပ်ႉငိၵၢၼ်မိူင်း DPN ၊ ၼင်ႇႁိူဝ်တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမူႇပိူင်ၵၼ်ၵႂႃႇ 9 ၶေႃႈ ၼႂ်းမူႇပိူင် 9 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်းလႆႈ မူႇပိူင်ၸိုင်ႈလႄႈၼင်ႇႁိုဝ်တေၽွမ်ႉၸွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း ၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊၊

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸုမ်း United Nationalities Federal Council(UNCF)ၼႆႉမီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသၢဝ်းၶေႃ KIO၊ ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ယၢင်းလႅင် KNPP ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇမွၼ်းNRSP ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ANC ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႃးႁူ LDP ၊ လႄႈ ၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႉ WNO ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈၼႂ်းၼၼ်ႉမီးႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းလႄႈၽူႈတႅၼ်းၸုမ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇ 35 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.