ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်လူင်မုၵ်ႉၸုမ်းၸႆၢးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

2/28/2560 07:11:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ  26-27/02/2017 ၶၢဝ်းတင်းႁိုင် (2) ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇတီႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆ...

ယွၼ်ႉလိုမ်းထွၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း16လင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ

2/27/2560 08:36:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 27/2/2017 သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတင်ႈမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၾႆးၾႃႉဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လိုမ်းထွၼ်ဢွၵ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးလုၵ...

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)တုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

2/26/2560 09:08:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 26/2/2017 ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ( ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်) SNLD လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA

2/25/2560 08:13:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 23/2/2017 ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် 7 ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉဢွ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

2/25/2560 07:55:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 24/2/2017 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး

2/24/2560 08:05:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း  24/2/2017 ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး( CSSU) တွၼ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCAႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

2/22/2560 09:41:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 23/2/2017 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်...

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းလၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

2/22/2560 08:38:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း                                                                                22/2/2017 ၵ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ

2/20/2560 10:32:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /21/2/2017 တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆသေ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Com...

ၵႃးတၢင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

2/20/2560 08:51:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 21/2/2047 ၵႃးတၢင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၼ်ႈ တီႈပၢင်ၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး

2/20/2560 08:00:00 ก่อนเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း 20/2/2017 ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သီၶွင်ႇယဝ်...

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ဢုပ်ႉၵုမ်ႁႃလၢႆးတၢင်းၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

2/19/2560 07:18:00 หลังเที่ยง

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး / ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း    20/2/2017 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ...

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး 

2/18/2560 09:37:00 ก่อนเที่ยง

18, February, 2017  ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူ...

မီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၢႆႉဝၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

2/16/2560 07:17:00 หลังเที่ยง

17, February, 2017 ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် February ၼ...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

2/16/2560 07:31:00 ก่อนเที่ยง

16, February, 2017 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယ...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅင်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁေ

2/14/2560 07:19:00 ก่อนเที่ยง

14, February, 2017 တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဵတ်းႁႂ...

ဝၼ်းတေႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီႊၼႆႉၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဝဵင်းပၢင်လူင်

2/11/2560 09:32:00 หลังเที่ยง

12, February, 2017 ပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီတဵမ်ပီၼႆႉမီးပၢင် ဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် လႄႈပၢ င်ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းလ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ်တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 

2/10/2560 08:15:00 ก่อนเที่ยง

10, February, 2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း တိ...

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

2/09/2560 08:27:00 ก่อนเที่ยง

09, February, 2017 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7-2-2017  ၼၼ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်...

ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 80 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႃႉၶွၼ်းပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး

2/01/2560 07:17:00 ก่อนเที่ยง

01, January, 2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 80 ၵေႃႉၽိတ်းမၢႆမီႈဢမ်ႇမီး ဝႂ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.