ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယွၼ်ႉလိုမ်းထွၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း16လင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
27/2/2017

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတင်ႈမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၾႆးၾႃႉဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေလိုမ်းထွၼ်ဢွၵ်ႈထုၵ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းလႄႈႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း16လင်တီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းတႆး
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:00 မူင်းၼၼ်ႉႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇတီႇတီႉလႆႈတင်ႈမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၾႆးၾႃႉဝႆႉသေ လိုမ်းထွၼ်သၢႆၾႆးဢွၵ်ႇဝႆႉလႄႈသမ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈၵိူတ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယဝ်ႉမႆႈပႃးႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း16လင်တီႈၼႂ်းၵေႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတီႇတီႉလႄႈပွၵ်ႉသုၼ်ႉပၢၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းမိူင်းတႆး။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ"ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းၵႄႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတီႇတီႉလႄႈပွၵ်ႉသုၼ်ႉပၢၼ်းၼႂ်း2ပွၵ်ႉၼႆႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉမီး16ႁိူၼ်း မိူဝ်ႈတေႇၾႆးမႆႈတေႉသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးတင်ႈမေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၾႆးၾႃႉဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေၶဝ်သွင်ၵေႃႉသမ်ႉလိုမ်းပူတ်းဢွၵ်ႇသၢႆၾႆးသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်းၼွၵ်ႈဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼႆႉၵေႃႈမၼ်းလုၵ်ႉတီႈၾႆးၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼၼ်ႉသေမႆႈၵူၺ်း"ၼႆယဝ်ႉ


ၾႆးလႆႈတေႇမႆႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:00 မူင်းၼၼ်ႉသေၽိူဝ်ႇထိုင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း 12:10 မူင်းၼၼ်ႉၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉယွၼ်ႉၾႆးမႆႈၼႆႉသေၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸုမ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေၾႆး 20 ၵေႃႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၾႆးၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ7ၵေႃႉလႄႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉၶေၾႆး10လမ်းသေၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးသေၾႆးမႆႈယဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈထတ်းတူၺ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသေတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉတီႇတီႉၼၼ်ႉၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ 11 ႁိူၼ်းသေလၢမ်းမႆႈပႃးၼႂ်းပွၵ်ႉသုၼ်ႉပၢၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉသုၼ်ႉပၢၼ်းၼၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းသေႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 16 လင်ႁိူၼ်းၼႂ်16 ႁိူၼ်းၼၼ်ႉတႃႇ 14 ႁိူၼ်းတႄႉထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းလိူဝ်သင်သေတႃႇ ႁိူၼ်းတႄႉတၼ်းမႆႈၽႃႁိူၼ်းလႄႈၶိူင်ႈမိတိူဝ်ႉၾႆးၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ


ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ"ၾႆးတေႇမႆႈတီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတီႇတီႉသေလၢမ်ႈမႆႈမႃးထိုင်ႁိမ်းဝတ်ႉသူၺ်ႇၸေႇတီႇဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉတႄႉမႆႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉတၢႆၸွမ်းသင်"ၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 16 လင်ၼႆႉသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၶဝ်တေထတ်းတူၺ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိူဝ်လႄႈတေတီႉၺွပ်းပၼ်တၢမ်ႇၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.