ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶၢႆႉဝၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

17, February, 2017

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်Februaryၼႆႉၼႆသေလႆႈမေးၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝၼ်းသေတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်Marchဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉဝႃႈၼႆ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်လုမ်းပွင်ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၽွင်းတိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(UPDJC)ၶဝ်ၵေႃႈမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈသေလႄႈၸွင်ႇဝႃႈဝၼ်းဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း2ၼႆႉၸမ်ႁႅင်းၼႃႇထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၽႂ်မၼ်းတိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇလႄႈၸင်ႇလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ် March ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(UPDJC)ပတူဝ်ႇၵွႆႇထူးဝိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈဝၼ်းဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉႁဝ်းၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိႉ28လိူၼ်(February)ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၶဝ်တူဝ်ႈတၼ်းဢမ်ႇပႂ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၸုမ်း(KNU)ၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတီႈၸုမ်းၶျင်းၶဝ်ၵေႃႈပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈတုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း             ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.