ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
23/2/2017

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် 7 ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 24/2/2017 ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေတေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCAယဝ်ႉဝႃႈၼႆ
ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း"ဝ"UWSAလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃးNDAA/ESSလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA လႄႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ24/2/2017ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉလႄႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တႃႇ 9 ၶေႃႈသေၼႂ်းၼိုင်ႈၶေႃႈၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵိုတ်းပၼ်ဢၼ်ထူဝ်းၼႃႈသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA၊ ၶၢင KIO/KIAပလွင်ႈ PSLF/TNLAပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း  ပေႃးမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆယဝ်ႉ

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA သေဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၶဝ်ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇမွတ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ဢၼ်ၵိုၵ်း ပိုၼ်းၼၼ်ႉလႄႈယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်NCAဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်မႃးတႅၼ်းတၢင်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းNCAၼႆႉတႄႉမီးယူႇ7ၸုမ်းၼႂ်းၼၼ်ႉမီးမိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA)တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)(PSLF/TNLA)တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ULA/AA)တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉမိူင်းလႃး(NDAA/ESS)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်း"ဝ"(UWSA/UWSP)ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.