ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

09, February, 2017
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7-2-2017  ၼၼ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ် ၼႆလႄႈၼႂ်းပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်၊
ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈၼႂ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ လႆႈႁၼ်ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ-
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:00 ၼၼ်ႉၵူၼ်းလူင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်တၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:30 ၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ၼၢင်းႁၢၼ်ႄလႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆၢမူႇလႆၢၸုမ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႆတၢင်းၶဝ်ႈမႃးဢဝ်တီႈယူႇ ပၢင်ႇမႆၢ 2
ၶၢဝ်းယၢမ်း 8:40 ၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်မႃးၼေၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇလွင်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေပႃးလႆၢးမွၵ်ႇတိၼ်မွၵ်ႇမိုဝ်းထႅင်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:30 ၼၼ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ႁူမ်ႈပႃးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ်တႆးႁဝ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 9:40  ပေႃႈၶူးပႆၢးမိူင်းလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:00 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸွမ်သိုၵ်း ယွတ်ႈသိုၵ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းလႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:20 ၼၼ်ႉယိင်းမူဝ်ၶၢဝ်ၼူၼ်းလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈၾၢၵ်ႇယိုၼ်ႈတၵ်ႉၼၢႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 70 ပီတဵမ်
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:30  ၼၼ်ႉၸဝ်ႈသြႃႇဝႃႇရိင်ႇတူဝ်တႅၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵျွႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ၽွၼ်းလီမင်ႇလႃႇတႃႇၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:35 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းဝႃႇၼူႉတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 10:40  ၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ယွင်ႈႁူၺ်ႈလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵူႈပႃႇတီႇဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21ပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 28-2-2017 တီႈၼႄႇပီႇတေႃႇ ၼႆႉဝႃႈလူဝ်ႇလႆႈမေႃဝူၼ်ႉသွၼ်ႇႁႂ်ႈလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉသေၸွင်ႇၵွႆႈတႅပ်းတတ်းႁူမ်ႈၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆႉလႄႈသင်ဝႃႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းဝူၼ်ႉၽိတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပေႃးၼႆၸိုင်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃးႁဝ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈငွၵ်ႈႁူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မူင်း ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:10 ၼၼ်ႉ ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်ူတၢင်တူဝ်ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU   လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:40 ၼၼ်ႉ ဢူးသျိၼ်ႇၵျူးတၢင်တူဝ်ၸုမ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF  ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊
ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:47 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးမိူင်း ဢၢၼ်ႇၼႄလိၵ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ယၢင်းလႅင် KNPP လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇၼေၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီ
ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေႁပ်ႉဢဝ်လွင်ႈၼပ်ႉယမ်သၢႆသိုၵ်း ဢၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် - ၼၢင်းႁၢၼ်ၶဝ်ၼေၽၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းယၢင်ႈယၢဝ်းပႆႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶိုၼ်ႈသိုၵ်းသေၼပ်ႉယမ်ယွၼ်းတၢင်းၶႂၢင်ႉၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်းသေပႆဢွၵ်ႇပၢင်ပွႆးၵႂႃႇလႄႈ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 70 ပီတဵမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.