ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝၼ်းတေႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီႊၼႆႉၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဝဵင်းပၢင်လူင်

12, February, 2017

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီတဵမ်ပီၼႆႉမီးပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်တီႈၼႂ်းဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝဵင်းပၢင်လူင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵီႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ12/02/2017ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်တေႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထိုင်70ပီႊတဵမ်သေၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵီႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇၵုမ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ပၢင်ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်လႄႈပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝဵင်းၶမ်းပၢင်လူင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ


မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိႉ11/02/2017ၼၼ်ႉၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႇၵျီႇမႃးလူင်းႁိူဝ်းမိၼ်တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေလႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိႉ12/02/2017ၼႆႉမၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝၢင်းလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆယဝ်ႉ


ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇမႃးဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉသေၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဝႆႉၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃၼႆယဝ်ႉယွၼ်ႉၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇႁွတ်ႈမႃးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ်ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆႉသေၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈၽူႈပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇၶဝ်ပႂ်ႉႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈမႃးတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းတေႇတင်ႈမိူဝ်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ70ပီႊတဵမ်ၼႆႉမီးပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆလႄႈပၢင်ပွႆးၼႆႉၵေႃႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႆၸုမ်းၼုမ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ

ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.