ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 80 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႃႉၶွၼ်းပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး

01, January, 2017

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 80 ၵေႃႉၽိတ်းမၢႆမီႈဢမ်ႇမီး ဝႂ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်တီႈ လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29/1/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8:00 ပၢႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်ၶဝ်လႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈ ၼႃႉၶွၼ်းပထူမ်  ၽွင်းၼၼ်ႉလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 80 ပၢႆ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈၵူတ်းထတ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယိပ်းတိုဝ်း ဝတ်းဝႂ် သီႇၶွင်ႇသေသမ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ် ဢေႇၵသၢၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်လုၵ်ႉတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ လႄႈ ၽရၢမ်းသွင်  မႁႃႇၶျၢႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးသေမီးၼၢႆးၸၢင်ႈ တီႈႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ် ဢမ်ႇၼၼ် (ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင်) ယွၵ်ႇလႅၼ်လၢတ်ႈၼႄၶဝ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽသပွတ်ႇ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ်ငိုၼ်းယူႇ 15000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်) ငိုၼ်းထႆး သေ သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼင်ႈလူတ်ႉမိူဝ်း ဢေႇၵသၢၼ်လၢႆးမိုဝ်းၼၢႆးၸၢင်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႄႈ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇလႆႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶမ်ဝႆႉဝၢႆးသေႁႅင်းၵၢၼၸိူဝ်းၼၼ်ႉထုၵ်ႇတိၺွပ်းယဝ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇႁႃၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆးၸၢင်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢငဢၼ်သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမိူဝ်း ၵေႃႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇမႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းလႄႈယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇထႆးၶဝ်သေ တေသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မီးဝႆႉဝႃႈၼႆ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ( AAC)ၶဝ် လႄႈၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ် တေၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈလိူဝ် သိုပ်ႇႁႃၼၢႆးၸၢင်ႈၵူၼ်းၵၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူုင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.