ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈ သိုၵ်းႁၢၼ်တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 

10, February, 2017
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလႄႈသိုၵ်းႁၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်
ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ၊
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9/2/2017 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းၽုၼ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းႁၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းလႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်းတီႈမူႇဝၢၼ်ႈ ပႃႇၽႆႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇလီႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဝဵင်းလမ်းၽုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး  ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်း Toyota Hilux Reve သီၶၢဝ် မၢႆၵႃး (บธ 543 ตาก) ၸဝ်ႈၶွင်ၵႃး ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းသၢဝ်ဢမ်ႈၽႃး ၽိမူၼ်ႈဝတ်းထၼႃႉ (น.ส.อำภา  พิมลวรรธนะ) ဢႃႇယူႉ 23 ပီ မၢႆႁိူၼ်း 622 ၊ ပွၵ်ႉ 2 ၼႂ်းဢိူင်ႇထႃႉသၢႆလူတ်ႉ၊ (ต.ท่าสายลวด)  ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ (อ.แม่สอด) ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ (ตาก) လႆႈလၵ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸပ်းၵႃးမႃးၸွမ်း 10 ၵေႃႉ
ၸၢႆး 8 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 2 ၵေႃႉ ၊ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ ။
ၼၢင်းသၢဝ်ဢမ်ႈၽႃး ၽိမူၼ်ႈဝတ်ႉထၼႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၵႃး ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသေ
လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ လႆႈလၵ်ႉတၢင်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်ၼၼ်ႉ မႃးၸွမ်း 10 ၵေႃႉ လႆႈၵႃႈၸၢင်ႈယူႇ ၼိုင်းၵေႃႉလႂ်  (3,000) ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလုၵ်ႉမႃးတၢင်း
ၼႂ်းဢိူင်ႇႁွတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႄႈ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇၶဝ်လူင်းတီႈ လမ်းပၢင်း ၼႆယဝ်ႉ ။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတၢင်းမူတ်းသေသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လီႉယဝ်ႉလႄႈတေပၼ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.