ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

16, February, 2017

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၶေႃႈယၼ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ်ၼၼ်သေတေဢဝ်တၢင်ႇယွၼ်းထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ15လႄႈ16/2/2017ၼၼ်ႉယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)သေလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵႂႃႇတီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းလတ်ႉတမၵူဝ်းသိၼ်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးသေမီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူၼ်ၼင်ႇၵဵင်းမႆႇ၊လမ်းၽုၼ်း၊မႄႈႁွင်ႈသွၼ်၊ပၢႆး၊ၵဵင်းလၢဝ်း၊ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ ။

ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)သေလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းဢဝ်ႁူဝ်ႁူပ်ႈမၼ်းသေယဝ်ႉ တၢင်ႇယွၼ်းထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းထိ2ၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်၊၊

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 15/2/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU) သေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊သပ်းလႅင်းၼႄတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းဝၼ်းထိ16/2/2017ၼၼ်ႉလႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈသၽႃႇဝၾိုင်ႈတိုၼ်းပဵၼလႄႈလွင်ႈတီႈလိၼ၊သပ်းလႅင်းၼႄတွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢႆးၼၼ်ႉၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတၢင်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇၽႂ်မၼ်းၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း3:27လႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းလႄႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။
ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ18/2/2017 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈ ဝၼ်းထိ19/2/2017 တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီးၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတီရယွင်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)ၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႉတိူဝ်ႇပိူဝ်ႇပီ2013သေမီးလုၵ်ႈၸုမ်ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD၊ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP၊ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP၊ယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႁူမ်ႈပႃးဝႆႉယူႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.