ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး) မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး 

18, February, 2017
 ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၶေႃႈယၼ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေတေဢဝ်တၢင်ႇယွၼ်းထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ၊
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 18/2/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)သေလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ၵႂႃႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းရၢမ်းၶမ်းႁႅင် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေမီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇလႄႈၸေႈဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်း လႄႈလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်၊ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)သေလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းဢဝ်ႁူဝ်ႁူပ်ႈမၼ်း တၢင်ႇယိုၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ၊၊
ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထိ 18/2/2017 တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU) သေ
-ၸၢႆးၶမ်းမူၼ်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတင်းသွင်ၽၢႆႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း (NCA) လွင်ႈမေးယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊

-ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉသပ်းလႅင်းၼေတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းဢၼ်ယင်ႇၼိူဝ်ၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတ​ရႄႇလႄႈတီႇမူဝ်ႇၶ​ရေႇၸီႇ လွင်ႈသုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်၊

-ၸၢႆးတုမ်ႇမွၵ်ႇႁၢၼ်သပ်းလႅင်းၼေတွၼ်ႈၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈလွင်ႈၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊

-ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်းသပ်းလႅင်းၼေလွင်ႈသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်လႄႈလွင်ႈတီႈလိၼ်၊

-ၸၢႆးသူႇရိင်ႇဢူးတွၼ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊
ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)ၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႉတိူဝ်ႇပိူဝ်ႇပီ2013သေမီးလုၵ်ႈၸုမ်ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD၊ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP၊ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP၊ယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉယူႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19/2/2017 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးတီႈရယွင်း ထႅင်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။


ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.