ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ဢုပ်ႉၵုမ်ႁႃလၢႆးတၢင်းၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း  
20/2/2017


တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်KIOလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇKNUၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ထူပ်းၵၼ်သေလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 16/2/2017 ၼၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ၸွမ်သိုၵ်းဢၢၼ်ႇပႃႇလႃႉ လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးမူတူးၸေးၽူဝ်း ၶဝ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင်သေၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSAၶဝ်ႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆသေထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်မူးတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇKNUလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇRFAဝႃႈၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈလွင်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းNCAၼၼ်ႉမီးလွင်ႈတင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိူဝ်ဝႃႈၼႆထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCAၼၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းမီႈသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ


ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်တူးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႂ်းၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႆယဝ်ႉသင်ဝႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈလႆႈမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းယူႇၼႆၸိုင်တိုၼ်းလႆႈလွငမ်းယဵၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉႁူဝ်ႈပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင်KIOပဵၼ်ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်းသေၸင်ႇလႆႈမီးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးRCSS/SSAၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း2ၸဝ်ႈလႄႈတူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇKNUၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ UNFC ဝႆႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.