ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း
20/2/2017

ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်သီၶွင်ႇယဝ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးမၢႆၽၢင် (မှတ်ပုံတင်) လႄႈ ဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း (အိမ်ထောင်စု) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်တေပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း သီၶဵဝ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/2/2017 ၼၼ်ႉယူႇတီႈထၢၼ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉၸိူဝ်းၸဢၼ်မီးဝႂ်ၵပ်း တူဝ်သီၶွင်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းၶိုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမၢႆၽၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မှတ်ပုံတင်) လႄႈဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း(အိမ်ထောင်စု)ၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေ မၵ်းမၼ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၼႆၵွၼ်ႇၸွင်ႇ တေၶိုၼ်းႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ ။

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းထိ 3/3/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်တၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ မႁႃႇၶျၢႆးသမုတ်ႉသၶွၼ်း၊ သမုတ်ႉပၵၢၼ်း၊ မႄႈသၢႆ၊ မႄႈသွတ်ႇ၊ ရၼွင်း၊ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီႇၶဵဝ်ၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းဢၼမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် သီၶွင်ႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၶႅပ်းမၢႆၽၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မှတ်ပုံတင်)ဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း(အိမ်ထောင်စု)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယိပ်းဝႂ်သီၶွင်ႇလႄႈမီးမၢႆၽၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မှတ်ပုံတင်)ဝႂ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း(အိမ်ထောင်စု)တဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ်ယဝ်ႉ၊တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလႆႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (Passport International)လႆႈတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်လႄႈတေဢမ်ႇထုၵ်ႇပိူၼ်ႈယွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းၵိၼ်ၼမ်ၼၼ်ႉပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 1/3/2017 ၼႆၸိုင် တိုၵ်းသ်းပၼ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇၸၢႆႇငိုၼ်းလႆႈတီႈၸွမ်းလၢၼ်ႉ(7 - Eleven) သေ ႁႂ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈႁဵတ်းဢဝ်ၵူၺ်းၵေႃႉလဵဝ် လႆႈတီႈလုမ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈယူႇၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇႁဵတ်းဝႂ်သီၶဵဝ် 300 ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး လႄႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ(Passport International)တေႉ 1,050ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈၾၢင်ႉတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမီးဝႂ်သီၶွင်ႇ(ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇပၼ်)သေတေၵႂႃႇ ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈသုၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၼႂ်းၸေႊတွၼ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇသဝ်းၼႆ တေလႆႈယွၼ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႈၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၸေႊတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇၸွင်ႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းလႆႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းသီၶဵဝ်ၼႆႉတေၸႂ်ႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီသေၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေလႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းမၢႆၽၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ (Passport International)ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လႄႈၶႂ်ႈၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈယွႆႈယမ်း မၼ်းၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆၾူင်း  +95 67-430183, +95 67-430284, +95 67-430185,  +95 67-430184 လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး  ဢူးမူဝ်းဢွင်ႇၶႆႇ  063-314 1992 ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇတၢၼ်း 063-442 6204 မၢႆၾူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.