ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းလၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း                                                                               
22/2/2017

ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ်သဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉသေတေဢၢၼ်းဝႅၼ်တူၵ်းၶႃႉတူဝ်တၢႆၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၺ်းၵႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်မႃးၸွႆႈဝႆႉၶိုတ်းတၼ်းလႄႈဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 21/2/2017 ၼၼ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးယွင်ႇမႃႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃႇယ35 ယူႇၼိူဝ်ၸိၵ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၼႃႈလုမ်းယေးငိုၼ်း(AGCBank)ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉသေ တေဢၢၼ်းဝႅၼ်တူၵ်းလူင်းမႃး တႃႇၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႆလႄႈမိူဝ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉဢၢင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းယူႇၼၼ်ႉမီၵူၼ်းမိူင်းလီၶဝ်မႃးႁၼ်သေ ၸႅင်ႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွင်းၶဝ် လႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်ၼင်ဢူၼ်ႈမႃး လွင်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈမၼ်းသေၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ လႆႈလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်ၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူဝ်ႇထုၼ်းလတ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်မႃးၸွႆႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႃႈ"မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိႉ21ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ20:00မူင်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးမွင်ႇဢႃႇယု35ပီႊၼႆႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၸိၵ်းလၵ်းသဝ်ၾႆးဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၶမ်းၼၼ်ႉသေဢၢၼ်းဝႅၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးတႃႇၶႃႈတူဝ်တၢႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်ၼင်ဢူၼ်ႈလွင်ဝႆႉတီႈတႂ်ႈသေလွတ်ႈၽေးလီငၢမ်း"ၼႆယဝ်ႉ

ၵူဝ်ႇထုၼ်းလတ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ"ပေႃးတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးၼႆႉမိူၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈဝႆႉၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်သင်ဢႃႇယုၶဝ်ၵေႃႈၵမ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ40ၵမ်းၼိုင်ႈလၢတ်ႈ35ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈဢႃႇယုၶဝ်လႆႈၵႃႈႁိူဝ်တေႉတေႉႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးတႄႉယွင်ႇယႃႈၵူၺ်းယဝ်ႉသင်ပဵၼ်ၵူၼ်းလီတႄႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆလေႃႇ"ၼႆယဝ်ႉ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ13/01/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၵျေႃႇၸူဝ်း ဢႃႇယ33 ပီႊ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်း 1 လင် လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇတၢႆတီႈမူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.