ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း 
24/2/2017

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU)တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႄႈၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 23/2/2017 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်သေ ႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆသေ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းထေႃႉမိူင်းထႃးလႄႈဝဵင်းၼမ်ႉပၢင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸၢႆးၵျေႃႇၺွၼ်ႉၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2)ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လၢတ်ႈဝႃႈတီႈတေႉမၼ်းပေႃးတေဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝႃႈတႄႉပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉတီႈၽႂ် ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်းၵူၺ်းႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆသေတႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႁေႉႁမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ  ပေႃးဝႃႈတေဢၢၼ်းပႆၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် Process တေႉတေႉၸိုင်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉတီႈၽႂ် ၼႆယဝ်ႉ ၊၊
                                                  
ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလွင်ႈငမ်း ယဵၼ် (UPDJC) ၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇၸၢတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆႉၼႆသေတႃႉယူႇတီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၶဝ်သမ်ႉႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႆၸိုင် ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်သီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းထေႃႉ မိူင်းထႃး၊ ဝဵင်းပၢင်ၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ ၊ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/2/2017 ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RSCC/SSA သေ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၸူးၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၸီႇ ၵေႃႉပဵၼၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵေႃႇမတီႇၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPDJC) မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇသေ တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈမိူင်းထေႃႉမိူင်းထႃးၼမ်ႉပၼ်ႇၶုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ဢၼ်တႅတ်းတတ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉဝဵင်းဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ၊ ယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် ဝူၼ်ႉတူၺ်းပၼ်ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇပေႃးတေမီးလွင်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွင်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU)ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်သေယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ် ပၢၵ်ႇပီႊ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် March ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.