ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)တုၵ်းယွၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
26/2/2017

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)SNLDလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ1/4/2017ၼၼ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလီလီ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ24/2/2017ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ1/3/2017ၼႆႉတေႁွတ်ႈမႃးထိုင်ယဝ်ႉလႄႈယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်SNLD)လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈႁႂ်ႈၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁူမ်ႈပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႁႂ်ႈပႂ်ႉတူၺ်းပၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလီလီမိူဝ်ႈတေႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈတေႃႇထိုင်ပေႃးၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈမိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလီလီဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ1/4/2017တေထိုင်ၼႆႉၼၼ်ႉယူႇတီႈလုင်းၸၢႆးၺွၼ်ႉလုၼ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်SNLD)လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်းတွၼ်ႈတႃႇပႂ်ႉတူၺ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈလႄႈၸေႊဝဵင်းၵေႇသီႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယွၼ်ႉၵူဝ်မီးၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်သေမႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈပၼ်ၶဵပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယႃႇႁႂ်ႈမီးသေႁႂ်ႈပႂ်ႉပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းလီလီၼႆယဝ်ႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ1/4/2017ၼႆႉငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်SNLD)တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ2တီႈၼင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ2တီႈၼင်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်2တီႈၼင်ႈလႄႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ1တီႈၼင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼၼ်ႉမီး4ပႃႇတီႇၼႂ်းၼၼ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်)SNLDတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇSNDP)၊ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း(NLD)ပႃႇတီႇသင်ႇသီႈ(USDP)ၸိူဝ်းၼႆႉတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.