ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပၢင်ၵုမ်လူင်မုၵ်ႉၸုမ်းၸႆၢးယိင်းပၢၼ်မႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ  26-27/02/2017 ၶၢဝ်းတင်းႁိုင် (2) ဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇတီႈၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈသူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႆၢးယိင်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇသေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႈမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သေမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် 340 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ၊
ပၢင်ၵုမ်ၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉတေႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 26/2/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းတေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ17 :00 မူင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ၊
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 27/2/2017 ၼႆႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ( 6 ) ၶေႃႈ  
ၼႂ်း( 6 )ၶေႃႈၼၼ်ႉ-
1.လႆၢႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်လႆႈတၢင်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး
2.လႅၵ်ႈလႆႈၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး
3.မၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈလႄႈၶေႃႈယိူင်းမႆၢၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး  
4.ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိႉ 01/05/2017 ထိုင်ဝၼ်းထိ 10/05/2017ၼႆႉတႅပ်းတတ်းတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပၢတ်ႈထိ 2
5.သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵူႈၸေႈဝဵင်းလႄႈၵူႈၸေႈတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုတ်ႉ
6.သၢၼ်ၶတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇသဝ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်       သေၽိုၼ်မႆၢတွင်းတေသူင်ႇထိုင်ၵူႈၸေႈဝဵင်းၵူႈၸေႈတွၼ်ႈလႄႈသပ်းလႅင်းပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ 8 ၶေႃႈ-
1.ပုၼ်ႈၽွၼ်းသူၼ်းတူမ်
2.ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇ  
3.ပုၼ်ႈၽွၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ      
4.ပုၼ်းၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်ဝၢၼ်ႈသူၼ်        
5.ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႆၢးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ      
6.ပုၼ်ႈၽွၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
7.ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်  
8.ပုၼ်ၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁေႃလူင်ၼွင်ငိုၼ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSAသေမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်340 ၵေႃႉ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07:00 ၼၼ်ႉလႆႈၸတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇသေပိၵ်ႉသိမ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ขับเคลื่อนโดย Blogger.