ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆးတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး /21/2/2017


တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆသေ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity –CSSU တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 25/2/2017 တေထိုင်ၼႆႉတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ယင်ႇၵၢင်ၸႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇၼႆသေ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity –CSSU တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်၊ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼၼ်ႉတေယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈလွင်ႈသၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး တေဢဝ်မိူဝ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇယွၼ်းထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး)ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25/2/2017 ၶၢဝ်း ယၢမ်း 8.00-15.00 ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႈတွၼ်ႊၸၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း ဝၢၼ်ႈတွၼ်ႊၸၼ်ႇၽတ်ႉတၼႃး ဢိူင်ႇသလႃး ၸေႊတွၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity – CSSU ၼႆႉလႆႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း တေႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15-16/2/2017 ၼၼ်ႉလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/2/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/2/2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်းတီႈရယွင်း ၸိုင်ႈထႆးသေ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်တေပွၵ်ႈပၢႆႇဝၢႆႇၶိုၼ်းမိူဝ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၸင်ႇလႆႈမႃးၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး Committee for Shan State Unity – CSSU ၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ (10/2013) လိူၼ်ဢွၵ်ႉတိူဝ်ႇပိူဝ်ႇပီ2013သေမီးလုၵ်ႈၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA၊တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊လႄႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD၊ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP၊ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး ESSDDP၊ယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉယူႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ขับเคลื่อนโดย Blogger.