ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းNCAႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး/ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
23/2/2017

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း8ၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းNCAၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထီႉ 3 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမႆၢ 2 မိူင်း"ဝ"ၽွမ်ႉႁူမ်ႈUWSA ဝဵင်းပၢင်သၢင်း

ၼႂ်းဝၼ်းထိႉ22/2/2017-24/2/2017ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူင်3 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢၼ် ပႆႇလႆႈလူင်းလႆၢးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း"ဝ" ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA/UWSP လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ-4မိူင်းလႃး(PSC/NDAA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ-2 တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း(ပၢင်ၶမ်း) ၼႆယဝ်ႉ


ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း''ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ(UWSA/UWSP)လႆႈၽိတ်းမွၵ်ႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတႃႇ 10 ၸုမ်းၼႆသေတႃႉဢၼ်သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းသေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်တႄႉမီးယူႇ 8 ၸုမ်းၼႂ်းၼၼ်ႉမီးမိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA)တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ)(PSLF/TNLA)တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ULA/AA)တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉမိူင်းလႃး(PSC/NDAA) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆယဝ်ႉ


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ 2 ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သေလႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ(MNSP)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ယၢင်းလႅင်(KNPP)ၶဝ်ၼႆယဝ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းသၢၼ်းဢွင်ႇဢၼ်ၽေတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းပုတ်ႉထ(DKBA)ၵေႃႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ 3 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ဝၼ်းသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတင်းႁၼ်ထိုင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ21ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.