ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/2/2017

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် (UPDJC) ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႆယဝ်ႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/2/2017 ၼၼ်ႉယူႇတပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး လႆႈထုၵ်ႇၽၢႆႇ တပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ်ႁေႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉသေသင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းၸိုင်ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃး လႄႈမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇထိုင်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၸုမ်းၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPDJC) ၵႂႃႇ၊တွၼ်ႈတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်တပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတေႃႉမိူင်းထႃးမိူင်းပၼ်ႇၼမ်ႉပၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈမႃး လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်း ၸၵႂႃႇမၼ်းမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လႄႈၵွပ်ႈၼၼ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉမ​တေႃႇၶဝ် ဝူၼ်ႉတူၺ်းပၼ် ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇပေႃးတေ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းပၢင်လူင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA သေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇတႆး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးသေလႆႈၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSUသေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈတူဝ်တႅၼ်းသေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေတၢင်ႇ ယွၼ်ထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူငႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်းလိူၼ် March ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ขับเคลื่อนโดย Blogger.